Folketinget har i dag vedtaget ændringer til udlændingeloven, der gør det lettere for danske virksomheder at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Med lovændringen følger vedtagelsen af en supplerende beløbsordning samt udvidelse af fast track-ordningen, positivlisten og Startup Denmark-ordningen. Lovforslaget træder i kraft allerede den 1. april 2023.

Vores tidligere nyhed om lovforslaget kan læses her.

1. Supplerende beløbsordning

Vedtagelsen af den supplerende beløbsordning indebærer, at en medarbejder kan meddeles en arbejds- og opholdstilladelse, hvis den pågældende har en årlig løn på minimum 375.000 kroner (2023-niveau). Før lovændringen skulle medarbejderen efter den eksisterende beløbsordning have en årlig løn på minimum 465.000 kroner (2023-niveau).

Derudover er det et krav, at den pågældende har indgået aftale eller har fået tilbud om ansættelse inden for et fagområde, når de forudgående tre måneders sæsonkorrigerede bruttoledighed på ansøgningstidspunktet i gennemsnit ikke har oversteget et af udlændinge- og integrationsministeren fastsat niveau, jf. stk. 32, og når stillingen på ansøgningstidspunktet har været slået op på Jobnet og EURES-portalen i minimum to uger.

Det er fortsat en betingelse for at opnå opholdstilladelse, at løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige.

I den politiske aftale ”Styrket international rekruttering”, som den tidligere regering og aftalepartierne indgik i 2022, var der lagt op til, at den supplerende beløbsordning blot skulle være midlertidig. Med vedtagelsen er den supplerende beløbsordning dog blevet permanent.

2. Udvidelse af fast track-ordningen

Fremover kan virksomheder med mindst 10 fuldtidsansatte ansøge om at blive certificeret til at benytte fast track-ordningen, hvor virksomhederne førhen skulle have mindst 20 fuldtidsansatte. Det er antallet af fuldtidsansatte på tidspunktet, hvor virksomheden indgiver ansøgning om certificering, der er afgørende for, om en virksomhed har 10 fuldtidsansatte. 

Efter et ændringsforslag er det nu også blevet vedtaget, at virksomheder, som allerede er certificeret, når loven træder i kraft, den 1. april 2023 vil være omfattet af den lempeligere betingelse om 10 fuldtidsansatte. En virksomhed, der er certificeret før den 1. april 2023, men som den 1. april 2023 eller senere ikke længere opfylder betingelsen om 20 fuldtidsansatte, vil derfor ikke få inddraget sin certificering, hvis betingelsen om minimum 10 fuldtidsansatte er opfyldt.

Christiansborg_københavn
3. Udvidelse af positivlisten

Vedtagelsen af lovændringen indebærer også, at positivlisten for personer med videregående uddannelse udvides. De fagligt afgrænsede a-kasser gives mulighed for at indføre supplerende stillingsbetegnelser til positivlisten gældende for hele landet inden for den enkelte a-kasses faglige område, og de regionale arbejdsmarkedsråd har mulighed for at indføre supplerende stillingsbetegnelser på listen for deres respektive regionale områder. Endelig kan stillinger på positivlisten fremover tidligst udgå af listen efter to år.

4. Udvidelse af Startup Denmark-ordningen

Med udvidelsen af Startup Denmark-ordningen kan en udenlandsk virksomhedsejer, der ønsker at åbne en filial i Danmark af en eksisterende virksomhed, få adgang til at søge opholdstilladelse efter Startup Denmark-ordningen. Derudover vil udlændinge, der allerede har stiftet en selvstændig, succesfuld virksomhed i Danmark, få mulighed for gennem Startup Denmark at søge om opholdstilladelse til at drive virksomheden.

Vil du vide mere? 

Hvis du er interesseret i at høre mere om udenlandsk arbejdskraft, kan du deltage på Bech-Bruuns ansættelsesretlige morgenmøde den 9. maj 2023. For mere information om dette kan du kontakte Sandro Ratkovic eller Sara Maria Christensen. Du kan også rette henvendelse til din kontaktperson hos Bech-Bruun.