Arbejdstilsynet kommer ikke længere til at sende en orientering til virksomheder om, at Arbejdstilsynet kommer på besøg.

Arbejdstilsynet har til opgave at føre tilsyn med, at virksomheder overholder arbejdsmiljøreglerne, og tilsynet har dermed ret til få adgang til virksomheden, uagtet at det måtte være et ubelejligt tidspunkt for virksomheden. Arbejdstilsynet udtager virksomheder til tilsyn ud fra tilfældige stikprøver, ud fra en risikovurdering samt på baggrund af konkrete hændelser, eksempelvis på baggrund af klager eller ulykker.

Hidtil har Arbejdstilsynet sendt en orientering ud til virksomhederne forud for deres tilsynsbesøg, som typisk er med 1 – 12 måneders varsel.

Med virkning fra den 1. juli 2023 vil virksomheder dog ikke længere blive orienteret forud for et tilsynsbesøg.

Dette følger af arbejdsmiljøaftalen, som blev indgået den 30. marts 2023. Som begrundelse for afskaffelsen af den hidtidige praksis om at varsle virksomhederne anføres det, at det har været uklart for virksomhederne, hvad de skal gøre, når de er blevet varslet om, at Arbejdstilsynet vil komme og udføre et tilsyn inden for 1-12 måneder.

Fremover skal virksomheder derfor være klar over, at Arbejdstilsynet kan besøge virksomheden uden varsel med det formål at gennemføre et tilsyn.

Kontor Mennesker Skygger Vinduer
Særligt for hjemmearbejdspladser

Arbejdsgivere har en generel pligt til at sørge for, at der bliver ført effektivt tilsyn med, at de ansatte udfører arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Man har dog som arbejdsgiver ikke en umiddelbar ret til at komme ind og føre tilsyn med arbejdsforholdene i de ansattes hjem, og af den grund er dialogen med de ansatte der arbejder helt eller delvist fra hjemmet, herunder oplæring og instruktion, særlig vigtig.

Normalt fører Arbejdstilsynet ikke tilsyn med almindeligt hjemmearbejde. Hvis Arbejdstilsynet undtagelsesvist vurderer, at der er behov for at gennemføre tilsyn med hjemmearbejde, så vil tilsynet ske efter henvendelse til virksomheden.

De personer, hvor der skal ske tilsyn i eget hjem, vil blive informeret forinden og vil ligeledes have mulighed for at gøre indsigelse. 

Du kan læse hele arbejdsmiljøaftalen her.

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til arbejdsmiljø, tilsynsbesøg eller hjemmearbejde, er du velkommen til at kontakte Lise Lauridsen, Sandro Ratkovic, Morten Ulrich eller Cecilie Sletskov-Hjorth.