Kan en region få momsudgifter erstattet af sit forsikringsselskab, når regionen samtidig får udgifterne refunderet gennem den kommunale og regionale refusionsordning?

Dette spørgsmål har Østre Landsret netop svaret et klart og rungende ”ja” til i en sag mellem Region Sjælland og et forsikringsselskab. Regionen var repræsenteret af Bech-Bruun.

Sagen udsprang af en brand i et sygehusvaskeri, som Regionen drev. Vaskeriet var forsikret mod bygningsbrand, tab af løsøre og meromkostninger ved samme forsikringsselskab.

Forsikringsselskabet anerkendte dækning af genopbygningsomkostninger, tab af løsøre og meromkostninger foreløbigt opgjort til cirka 100 millioner kroner eksklusiv moms, men afviste at erstatte momsen af de udgifter, som Regionen afholdt. Forsikringsselskabet mente, at Regionen, som følge af momsrefusionsordningen, ikke havde lidt et tab svarende til momsudgifterne, og at forsikringsselskabet derfor ikke var forpligtet til at erstatte momsudgifterne. 

lommeregner
Henvisning til Højesteretsdom fra 2007

Regionen henviste til en Højesteretsdom fra 2007.

I den konkrete dom afgjorde Højesteret, at refusion af momsudgifter til en kommune efter den tidligere momsudligningsordning ikke fritog forsikringsselskabet fra at erstatte momsudgifter, når kommunen ikke havde fradragsret for momsen efter momsloves regler. I sagen var kommunen også repræsenteret af Bech-Bruun.

Østre Landsret udtalte, at den nye momsrefusionsordning svarer til den tidligere momsudligningsordning, og forsikringsselskaber er således forpligtet til at refundere regioner og kommuners momsudgifter, selvom momsen også refunderes under momsrefusionsordningen, uanset om momsrefusionsordningen er delvis statslig finansieret.

Østre Landsret gav således Regionen medhold i samtlige synspunkter og stadfæstede byrettens dom, hvorefter forsikringsselskabet skulle betale momsbeløbet på cirka 25 millioner kroners renter og sagsomkostninger til Regionen.

Samarbejde mellem konfliktløsning og skatteret

Sagen blev ført af advokat Birka Wendy Mouritzen fra Bech-Bruuns skatteretsafdeling med bistand fra partner og advokat Camilla Søgaard Hudson fra Bech-Bruuns konfliktløsningsafdeling. Sagen er et strålende eksempel på Bech-Bruuns styrke som full-service advokatvirksomhed, hvor det velfunderede samarbejde på tværs af afdelingerne sikrer vores klienter den ypperste ekspertise og de bedste løsninger.