Vurdering af lejens størrelse skulle foretages i forhold til den aftalte leje i lejekontrakten og ikke det beløb, som udlejer havde nedsat lejen til under sagens behandling.

Ifølge lejekontrakten var den årlige leje 189.000 kroner.

I december 2019 anmodede lejerne huslejenævnet om at tage stilling til, om lejen væsentligt oversteg det lejedes værdi. 

Efter indbringelsen for huslejenævnet nedsatte udlejer lejen til 183.000 kroner.

I september 2020 fastsatte huslejenævnet det lejedes værdi til 166.320,00 kroner, svarende til en lejenedsættelse på cirka 13 procent i forhold til den aftalte årlige leje på 189.000 kroner og cirka 10 procent i forhold til den leje, som udlejer, under sagens behandling i huslejenævnet, havde nedsat lejen til.

Både huslejenævnet og boligretten nedsatte lejen til 166.320 kroner, da de fandt, at den faktisk betalte/nedsatte leje væsentligt oversteg det lejede værdi.

koebenhavn
Landsrettens dom

I landsretten var der enighed mellem parterne om, at det lejedes værdi udgjorde 166.320 kroner. 

Spørgsmålet for landsretten var herefter, dels om det var den aftalte leje eller den faktisk betalte/nedsatte leje, der skulle indgå i vurderingen af, om væsentlighedskriteriet var opfyldt, og dels om udlejer havde godtgjort, at den leje ikke væsentligt oversteg det lejede værdi. 

Landsretten fandt, at væsentlighedsvurderingen skulle foretages i forhold til den aftalte leje på 189.000 kroner. og ikke den under sagens behandling nedsatte og dermed faktisk betalte leje på 183.000 kroner. 

Landsretten fandt desuden ikke, at udlejer havde godtgjort, at den aftalte leje på 189.000,00 kroner, ikke væsentligt oversteg det lejedes værdi, hvorefter også landsretten nedsatte lejen til 166.320 kroner. 

Dommen er optrykt i UfR 2023.584 Ø