Lejer havde ikke udtrykkeligt givet afkald på et flyttesyn, og der skulle derfor have været afholdt flyttesyn.

Lejer opsagde i december 2018 sit lejemål, hvorefter udlejer ved brev af den 3. januar 2019 indkaldte til flyttesyn den 14. januar 2019.

Lejer mødte imidlertid ikke op til flyttesynet, som derfor blev ikke gennemført, da lejer ikke havde afleveret nøglerne til lejemålet.

Et par dage senere, den 18. januar 2019, mødte lejer op på udlejers kontor og afleverede nøglerne til lejemålet.

I forbindelse med afleveringen af nøglerne underskrev lejer en aftale, hvorefter viceværten måtte syne boligen, selvom der manglede en nøgle.

gamle_bygninger_lejligheder
Indsigelse mod fraflytningsopgørelse

Flyttesynet blev herefter gennemført uden lejers tilstedeværelse, og fraflytningsopgørelsen blev sendt til lejer inden for lovens frister.

Efter at have modtaget fraflytningsopgørelsen gjorde lejer indsigelse mod denne, idet lejer blandt andet gjorde gældende, at udlejer ikke havde iagttaget formkravene i lejelovens § 187, stk. 3 (tidligere lejelovens § 98, stk. 3), da lejer ikke havde været stede under og ikke var blevet indkaldt til flyttesynet.  

Lejelovens § 187, stk. 3 (tidligere lejelovs § 98, stk. 3) foreskriver, at udlejere, som udlejer mere end én beboelseslejlighed, skal syne beboelseslejligheden senest to uger efter, at udlejer er blevet bekendt med lejers fraflytning. 

Udlejer gjorde heroverfor gældende, at lejer ved den indgåede aftale om, at viceværten måtte syne boligen, havde givet afkald på at blive indkaldt til flyttesynet, og at formkravene dermed var iagttaget.  

Landsretten fandt, at hverken aftalens ordlyd eller omstændighederne i øvrigt kunne give grundlag for at fastslå, at lejer udtrykkeligt havde givet afkald på at deltage i eller at blive indkaldt til flyttesynet. 

Da lejer herefter ikke var blevet behørigt indkaldt til et flyttesyn efter overdragelsen af lejemålet den 18. januar, havde udlejer ikke iagttaget lejelovens § 187, stk. 3, og udlejers fraflytningskrav var derfor bortfaldet. 

Landsretten bemærkede i øvrigt, at lejer først kunne anses for at være fraflyttet lejemålet den 18. januar 2019, hvor lejer afleverede nøglerne og gav udlejer rådighed over lejemålet. 

Dommen er optrykt i UfR 2023.293 V.