Erhvervslejelovens § 65, stk. 2 udgjorde ikke en fravigelse af retsplejelovens almindelige regler for inddragelse af yderligere krav under en verserende sag ved kumulation, og udlejer var derfor berettiget til at inddrage sag om berettigelsen af en opsigelse af et erhvervslejemål uden at anlægge ny sag.

Erhvervslejelovens § 65, stk. 2, fastslår, at udlejer i tilfælde af, at lejer ikke vil acceptere en opsigelse, skal ”anlægge sag” ved boligretten inden en nærmere angivet frist, hvis udlejer ønsker at opretholde opsigelsen.

I den konkrete sag verserede der allerede en retssag mellem parterne om, hvorvidt der bestod et lejeforhold mellem parterne, da udlejer – for det tilfælde, at retten måtte mene, at der bestod et sådant lejeforhold – opsagde dette.

Lejer gjorde indsigelse mod opsigelsen, hvorefter udlejer inddrog spørgsmålet om opsigelsen under den allerede verserende sag.

Lejer gjorde med henvisning til erhvervslejelovens § 65, stk. 2, gældende, at udlejer skal ”anlægge sag”, og at en sådan sag derfor ikke kan indbringes ved at inddrage den under en allerede verserende sag, idet der herved ikke ”anlægges” en sag om netop dette spørgsmål.

bygninger_glasfacader
Rettens resultat

Vestre Landsret fastslog, at der ikke er grundlag for at antage, at erhvervslejelovens § 65, stk. 2, regulerer, hvordan opsigelsen skal indbringes for domstolene, dvs. om dette skal ske ved anlæg af en ny sag eller ved inddragelse under en verserende sag. Landsretten fastslog videre, at bestemmelsen ikke udgør en fravigelse af retsplejelovens almindelige regler for kumulation af flere krav under samme sag. 

Da retsplejelovens almindelige regler for kumulation var opfyldt, var udlejer derfor berettiget til at inddrage sagen under den allerede verserende sag mod lejer.

Dommen er optrykt i T:BB 2023.578 V