Nyt udspil afsætter 27 mia. kroner til to udbud af fangst og lagring af CO2.

Regeringen har i sit udspil ”Klimahandling – I mål med fangst og lagring af CO2” præsenteret dens ambitioner om en væsentlig tilførsel af midler til fangst og lagring af CO2 (CCS).

Der er lagt op til, at to eksisterende puljer, GSR-puljen og anden fase af CCUS-puljen, lægges sammen. Sammenlægningen er begrundet i industriens efterspørgsmål, som udtrykker et ønske om, at der er færre, men større udbud.

Vi giver her en oversigt over kerneindholdet i regeringens udspil.

27 mia. kroner skal udbydes til CO2 fangst og lagring i to budrunder

Der foreslås to større udbudsrunder, som skal gøre det muligt for fx større punktkilder og regionale klynger at søge ind i samme udbud samt give mulighed for, at der kan være flere vindere i hver runde.  Udbuddene skal være på 0,9 og 1,4 mio. tons CO2, svarende til ca. 10,5 mia. kr. og 16,3 mia. kr. Støtteperioden forkortes fra 20 år til 15 år, men støttekroner fremrykkes.

I begge udbud vil der blive stillet krav om fangst og lagring fra 2028 med krav om fuld fangst fra den 1. januar 2029. Det første udbud forventes at åbne i juni 2024, og det andet udbud forventes i juni 2025.

Flere aktører skal kunne deltage i udbuddene

Deltagerne i udbuddene kan være enkelte aktører fra hele CCS-værdikæden, konsortier eller en tredjepart, som vil være ansvarlig for hele værdikæden.

Ny lov om rørført transport af CO2

En ny lov skal sikre klare og ensartede rammer for rørført transport af CO2, både til lagring og anvendelse (alle former for rørført CO2-transport). Regeringen lægger op til, at både offentlige og private selskaber skal kunne etablere, eje og drive CO2-transportrør. Loven skal sikre tredjepartsadgang til CO2-transportrør. 

Udkast til lovforslag forventes at komme i høring ved udgangen af 2023.

Statslig deltagelse i CO2-lagringstilladelser skal fortsætte

Der lægges op til, at statens ejerandel i tilladelser til CO2-lagring (både på land og til havs) forsat skal være på 20 procent. Statens deltagelse sker gennem Nordsøfonden.

Lagringslicenshavere skal yde betaling til staten

Modtagerne af CO2-lagringslicenser skal fremover betale staten for en tildelt lagringslicenser. Beløbet skal svare til det beløb, som staten har investeret i at kvalificere den konkrete lagringslokalitet og skal betales, når der søges om lagringslicens efter efterforskningsfasen.

Udbud af efterforskningslicenser åbnes i december 2023

Ultimo 2023 skal der udbydes otte efterforskningslicenser på land og i kystnære områder. Udbuddet er dog med forbehold for udfaldet af Energistyrelsens igangværende strategiske miljøvurdering.

 

Co2_røg_industri
Bech-Bruuns kommentarer

Bech-Bruun ser positivt på det nye udspil fra regeringen og vil følge udviklingen tæt for en kommende, ny politisk aftale om CO2-fangst og -lagring. Vi har også noteret os, at regeringen udover elementerne i udspillet vil arbejde på at fastlægge langsigtede rammevilkår for CO2-fangst i forsyningssektoren, og at der forventes afklaring herom til sommer 2024.

I Bech-Bruun har vi rådgivet på flere teknologisk banebrydende projekter, herunder inden for CO2-fangst og CO2-lagring. Vi har derfor en dyb indsigt i regulatoriske og kommercielle forhold i CCUS-værdikæden.

Vores erfarne specialister bistår bl.a. forsyningsselskaber med at afdække det retlige grundlag for CO2-fangstprojekter, herunder juridiske forhold inden for forsyningslovgivningen. Vi rådgiver også om CO2-lagringslicenser og -udbudsvilkår og om kommercielle aftaler i CCUS-værdikæden, som fx aftaler om køb og salg af indfanget CO2.

Bech-Bruun er blandt landets førende rådgivere inden for vedvarende energi. Vores specialister er internationalt anerkendte for deres store brancheviden og rådgiver om alle juridiske aspekter inden for energiområdet. Med årelang erfaring fra store forsyningsprojekter, komplekse transaktioner i sol- og vindindustrien og omfattende kontrakter har vi opnået en helt særlig markedsindsigt til gavn for vores klienters forretning. Og med en position helt i front på den grønne omstilling, rådgiver vi vores klienter om fremtidens grønne løsninger.