PtX-udbuddet skal udmønte 1,25 milliarder kroner til produktion af grøn brint, som blev aftalt i forbindelse med den politiske aftale om udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer (Power-to-X strategi) fra den 15. marts 2022.

Read in English here.

Energistyrelsen har den 19. april 2023 startet PtX-udbuddet, som skal munde ud i indgåelsen af en eller flere kontrakter om støtte til grøn brint. Udbuddet blev statsstøttegodkendt af Europa-Kommissionen den 13. februar 2023.

Med PtX-udbuddet udbydes støtte til produktion af grøn brint ved brug af vandelektrolyse. Støtten ydes i form af et fast pristillæg i danske kr. pr. GJ produceret grøn brint i overensstemmelse med prisen angivet i den vindende tilbudsgivers tilbud ("pay-as-bid").

Støtten kan opnås i en 10-årig periode og alle midlerne (1,25 mia. kr.) udmøntes i en enkelt udbudsrunde, såfremt tilstrækkeligt attraktive bud modtages.

Der kan afgives ét samlet tilbud, der omfatter flere vandelektrolyseanlæg placeret på forskellige steder, eller der kan afgives flere separate tilbud, dvs. f.eks. ét tilbud for hvert vandelektrolyseanlæg. Tilbud med en budpris på over 120 DKK/GJ vil ikke blive accepteret.

Det samlede udbudsmateriale er offentliggjort her.

Fristen for at afgive tilbud er fredag den 1. september 2023 kl. 12:00. 

Udbuddet gælder for nye anlæg

Udbuddet gælder kun for nye anlæg, hvor arbejdet på projektet endnu ikke er påbegyndt. Det fremgår af udbudsbetingelserne, at et anlæg anses som nyt, når vandelektrolyseanlægget er nyt. En udvidelse af et eksisterende anlæg er derfor kun være støtteberettiget, hvis der er tilføjet ny additionel vandelektrolysekapacitet til anlægget.

Projektets modenhed er afgørende for deltagelse i udbuddet

For at deltage i udbuddet skal tilbudsgiver kunne vedlægge en udtalelse fra miljømyndigheden om:

1) at projektet er beskrevet på tilstrækkeligt detaljeret niveau til, at 1. offentlighedsfase i miljøvurderingsprocessen kan igangsættes (hvis projektet er omfattet af bilag 1 i miljøvurderingsloven), eller

2) at projektet er beskrevet på tilstrækkeligt detaljeret niveau til, at miljømyndigheden kan træffe en screeningsafgørelse om, hvorvidt projektet er omfattet af krav om miljøvurdering, jf. miljøvurderingslovens § 21 (hvis projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven).

Der skal også vedlægges en godkendt screeningsaftale med Energinet, hvis projektet skal forsynes med elektricitet via transmissionsnettet.

Vindmøller
Kun grøn brint er berettiget til støtte

Brinten skal være produceret fra vedvarende energikilder for at kunne modtage støtte. Ifølge udbudsbetingelserne er det som udgangspunkt definitionen af vedvarende brint i Europa-Kommissionens høringsversion af udkast til delegerede forordning fra den 23. maj 2022 (den såkaldte RFNBO-forordning), som skal benyttes til at dokumentere, at brinten er grøn. 

RFNBO-forordningen fastsætter, når den er endelig vedtaget, kriterier for, hvornår elektricitet anvendt til produktion af grøn brint, kan anses som grøn. Vi har skrevet mere om EU-Kommissionens definition af grøn brint her. 

Så snart RFNBO-forordningen er endeligt vedtaget, er det definitionerne, metoderne og reglerne i den til enhver tid gældende version af denne forordning, eller andre retsakter, der træder i dennes sted, der skal benyttes til at dokumentere at brinten er grøn og dermed berettiget til at modtage støtte.

Krav til etablering af fuld kapacitet

Inden for fire år fra indgåelsen af kontrakten med Energistyrelsen skal den vindende tilbudsgiver have etableret den fulde kapacitet samt startet produktionen. Hvis det ikke sker, skal der betales en fastholdelsesbod og den 10-årige støtteperiode, der begynder ved produktionens start, vil blive reduceret proportionalt med forsinkelsen. Der gælder dog en række undtagelsestilfælde.

Rådgivning om PtX-udbudsvilkår og støttekontrakt

Bech-Bruun har rådgivet danske og internationale selskaber i forbindelse med deltagelse i Energistyrelsens udbud af støttekontrakter og koncessioner inden for flere områder. 

Vi har erfaring med PtX-projekter og rådgivet flere forskellige aktører i værdikæden. Vi kender derfor de juridiske og kommercielle problemstillinger, der kan gøre sig gældende i PtX-projekter.

Bech-Bruun er blandt landets førende rådgivere inden for vedvarende energi. Vores specialister er internationalt anerkendte for deres store brancheviden og rådgiver om alle juridiske aspekter inden for energiområdet. Med årelang erfaring fra store forsyningsprojekter, komplekse transaktioner i sol- og vindindustrien og omfattende kontrakter har vi opnået en helt særlig markedsindsigt til gavn for vores klienters forretning. Og med en position helt i front på den grønne omstilling rådgiver vi vores klienter om fremtidens grønne løsninger.