Der er politisk enighed om, at udbygningen af havvind i Danmark fremover skal være støttefri. Udviklerne skal betale til staten for ret til at benytte havarealerne, og staten skal have 20 procent medejerskab i havvindmølleparkerne.

Et bredt flertal i Folketinget blev den 30. maj 2023 enige om rammerne for de statslige udbud af 9 GW havvind, som skal være færdigetableret senest ved udgangen 2030. 

Der er fastsat rammer for udbuddet af Energiø Bornholm (3 GW) specifikt samt rammer for udbud af 6 GW havvind i områderne Nordsøen I (tre områder), Kattegat II, Kriegers Flak II og Hesselø.

Udbudsrammer for 6 GW havvind

Udbuddene vil blive gennemført med:

 • Krav om minimumskapacitet og mulighed for overplanting
 • Uden støtte og med en årlig koncessionsbetaling som betalingsmodel  
 • Statsligt medejerskab på 20 procent.

Herudover gælder der øgede krav til bæredygtighed og social ansvarlighed, som også gælder for udbud af Energiø Bornholm.

Overplantning
For områderne Nordsøen I, Kattegat II og Kriegers Flak II udbydes en minimumskapacitet på 1 GW pr. udbudt område, og der forberedes en nettilslutningsmulighed på minimum 1 GW for hvert område. Koncessionshaver har for disse områder mulighed for at etablere kapacitet ud over den udbudte minimumskapacitet. Minimumskapaciteten skal være færdigetableret ved udgangen af 2030, mens eventuel overplantingskapacitet skal være fuldt etableret senest to år efter fristen for minimumskapaciteten.

Hesselø Havvindmøllepark udbydes med en minimumkapacitet på 0,8 GW. Der gives mulighed for en samlet kapacitet på 1,2 GW, og al kapacitet skal være færdigetableret inden udgangen af 2029. 

Årlig koncessionsbetaling til staten
Tilbudsgiverne skal konkurrere om at tilbyde den højeste faste, årlige betaling til staten i 30 år for retten til at benytte havarealet. De nærmere koncessionsbetingelser vil blive fastlagt i forbindelse med udbuddet.

Statsligt medejerskab 
En koncessionshaver skal stifte et projektselskab (A/S eller P/S) for hver havvindmølleparks anlæggelse, drift og evt. dekommissionering. Staten vil blive medejer i havvindmølleprojekterne via et nyoprettet statsligt holdingselskab (A/S), som indskyder pro rata egenkapital, der til enhver tid sikrer staten en ejerandel på 20 procent i de enkelte projektselskaber.

Udbudsmaterialet vil indeholde udkast til vilkår, herunder til relevante selskabsdokumenter, for det
statslige holdingselskabs medinvestering i og efterfølgende medejerskab af de enkelte havvindprojekter.

I forlængelse af indgåelse af koncessionsaftalerne vil, der, ifølge den politiske aftale, skulle foretages en due diligence-proces mellem det statslige holdingselskab og projektselskabet.

 
Vindmøller_hav
Udbudsrammer for Energiø Bornholm 

Minimumskapaciteten for Energiø Bornholm er 3 GW, og der gives mulighed for op til 800 MW overplanting.

Aftalepartierne antager, at hvor havvind kan etableres støttefrit i Danmark, er der for Energiø Bornholm behov for støtte til elhandelsforbindelsen mellem Sjælland og Bornholm samt halvdelen af landanlægget på Bornholm. 

Vinderen af udbuddet af Energiø Bornholm findes på baggrund af:

 • Laveste faste pristillæg pr. kilowatt-time, eller 
 • Største betaling til staten i form af en årlig koncessionsbetaling. 

Støtten ydes i 20 år. Støtteudbetalinger underlægges et samlet støtteudbetalingsloft samt årlige støtteudbetalingslofter.

Koncessionshaveren vil kunne udtræde af støttemodellen og frasige sig at modtage støtte. Koncessionshaveren vil ikke kunne udtræde af koncessionsbetalingen, hvor det vindende bud er en fast årlig koncessionsbetaling over 30 år.

Støttemodellen for Energiø Bornholm kræver endelig godkendelse fra Europa-Kommissionen.

Nye krav til bæredygtighed og social ansvarlighed for udbud 

Der introduceres en række nye krav for bæredygtighed og social ansvarlighed, som gælder for udbuddene af 6 GW og Energi Bornholm:

 • Tredjepartsverificerede miljøvaredeklarationer for hovedkomponenter fx fundament, kabler, vinger og tårn, på baggrund af en livscyklusanalyse (LCA)
 • Tredjepartsverificeret LCA på projektniveau som omfatter installation, drift og nedtagning af havvindmølleparken
 • Genanvendelige møllevinger medmindre en markedsanalyse fra Energistyrelsen viser, at kravet vil forhindre opførsel af en eller flere af de 6 GW inden udgangen af 2030
 • Systematisk overvågning af natur- og miljøeffekter af egne havvindmølleparker
 • For to havvindmølleparker (én beliggende i Nordsøen 1 og én beliggende i indre danske farvande) skal der være positiv påvirkning på havmiljøet og biodiversiteten
 • Sociale klausuler og kædeansvar for sociale klausuler.
Rådgivning om havvind

Bech-Bruun kan bistå med juridisk rådgivning på alle stadier af udvikling af offshore vind-projekter. Vores ekspertise og kommercielle tilgang sikrer et tæt samarbejde med klienter fra projektets tidlige udviklingsstadie og gennem hele dets levetid. 

Bech-Bruun er blandt landets førende rådgivere inden for vedvarende energi. Vores specialister er internationalt anerkendte for deres store brancheviden og rådgiver om alle juridiske aspekter inden for energiområdet. Med årelang erfaring fra store forsyningsprojekter, komplekse transaktioner i sol- og vindindustrien og omfattende kontrakter har vi opnået en helt særlig markedsindsigt til gavn for vores klienters forretning. Og med en position helt i front på den grønne omstilling rådgiver vi vores klienter om fremtidens grønne løsninger