EU-Domstolen har i dom af 19. oktober 2023 i sag C-660/20 taget stilling til et principielt spørgsmål om overarbejdsbetaling til deltidsansatte.

Baggrunden for sagen var nogle betalingsregler for piloter i et tysk luftfartsselskab, som indebar, at deltidsansatte først oppebar ”tillægsløn” ved overskridelse af tærsklen for fuldtidsbeskæftigelse.

Sagen drejede sig således om forståelsen af § 4, stk. 1, i rammeaftalen om deltidsarbejde, jf. Rådets direktiv 97/81/EF af 15. december 1997.

Rammeaftalens § 4, stk. 1, foreskriver, at deltidsansatte ikke må behandles mindre gunstigt end sammenlignelige fuldtidsansatte, udelukkende fordi de arbejder på deltid, medmindre forskelsbehandlingen er begrundet i objektive forhold.

EU-Domstolen fastslog, at det var en ”mindre gunstig” behandling af deltidsansatte, når

”national lovgivning, der på en ensartet vis gør betalingen af en tillægsløn til deltidsansatte og sammenlignelige fuldtidsansatte betinget af tilbagelæggelsen af mindst det samme antal arbejdstimer for en given aktivitet.” 

Om en sådan forskelsbehandling er begrundet i objektive forhold, afgøres ud fra en bedømmelse af, om forskelsbehandlingen er begrundet i, at der foreligger præcise og konkrete omstændigheder, der kendetegner det ansættelsesvilkår, der er tale om, i den særlige sammenhæng, hvori det indgår. Dette skal være på grundlag af objektive og gennemsigtige kriterier for at sikre sig, at denne ulige behandling rent faktisk opfylder et reelt behov, er egnet til at nå det forfulgte formål og er nødvendig herfor. 

EU-Domstolen fandt ikke, at der i sagen forelå en sådan begrundelse, når det eneste kriterium for tillægsbetalingen var at kompensere for arbejdsbyrden. 

EU-Domstolen konkluderede derfor, at rammeaftalens § 4, stk. 1 og 2, skal fortolkes således, 

”at denne bestemmelse er til hinder for en national lovgivning, der på en ensartet vis gør betalingen af en tillægsløn til deltidsansatte og sammenlignelige fuldtidsansatte betinget af tilbagelæggelsen af mindst det samme antal arbejdstimer for en given aktivitet, såsom en pilots flyvetjeneste, med henblik på at kompensere for en arbejdsbyrde, der er særlig for denne aktivitet.”

Bech-Bruuns kommentar

Dommen rammer et almindeligt princip i mange kollektive overenskomster, nemlig at deltidsansatte først opnår overtidsbetaling, når den deltidsansatte har arbejdet ud over fuldtidsnormen. Indtil da modtager de sædvanlig timebetaling.

 
EU_dom