Hvis en afgørelse om midlertidigt forbud appelleres inden for fuldbyrdelsesfristen på 14 dage, betyder det ikke, at den tabende part kan vente med at betale sagsomkostningerne til modparten. Det har Østre Landsret netop fastslået.

Det følger af retsplejelovens § 427, stk. 2, at afgørelser om forbud og påbud kan kæres til landsretten, og at kære ikke har opsættende virkning i forhold til afgørelsen om forbud og påbud.

Spørgsmålet, som Østre Landsret skulle tage stilling til, var, om kære inden udløb af fuldbyrdelsesfristen har - eller kan tillægges - opsættende virkning i forhold til afgørelsen om sagsomkostninger.

I kendelsen fastslår Østre Landsret, at der ikke er hjemmel til at tillægge kære af en afgørelse om midlertidigt forbud og påbud opsættende virkning i forhold til afgørelsen om sagsomkostninger.

Det betyder, at den part, som er blevet tilkendt sagsomkostninger i første instans, ikke behøver at afvente udfaldet af appelsagen, men i alle tilfælde har krav på at få betalt de tilkendte sagsomkostninger, så snart fuldbyrdelsesfristen er udløbet.

Bech-Bruun repræsenterede patenthaveren i sagen.

 

Dom_hammer