Photo of Mathias Rose Svendsen Mathias Rose Svendsen Head of Offshore Wind +4572273476

Klima- energi- og forsyningsministeren fremsatte den 8. februar 2023 L 37 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om afgift af elektricitet, der følger op på stemmeaftalen fra marts 2022.

Lovforslaget giver blandt andet bemyndigelse til, at klima,- energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om at udelukke nye tilladelser til – eller væsentlige ændringer af – elproduktion baseret på kul, der kan fremme nyt elforbrug som PtX-anlæg, varmepumper og ny grøn elproduktion fra vind og sol. Derudover følger forslaget op på stemmeaftalen af den 15. marts 2022 om ”Udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer (Power-to-X-strategi)”, på COP26-aftalen ”no new coal compact” og aftale af den 18. december 2020 om implementering af VE-II art. 21 om en særordning for kommunale solceller og solcelleanalyse.

Mere specifikt indeholder lovforslaget blandt andet følgende elementer:

  • Lovforslaget giver mulighed for at etablere kommercielt ejede direkte linjer for elkunder og – producenter tilsluttet elnettet på 10 kV spændingsniveau og opefter. Formålet med direkte linjer er at sikre bedre rammevilkår for grønne teknologier, fx PtX-anlæg, og bidrage til en mere effektiv udnyttelse af det kollektive net med mulighed for sparede netinvesteringer.
  • Lovforslaget tilpasser forbuddet mod geografisk differentierede forbrugstariffer, så det bliver muligt for de kollektive elforsyningsvirksomheder, Energinet og netvirksomhederne at differentiere forbrugstariffer geografisk for elforbrugere tilsluttet elnettet på 10 kV spændingsniveau og opefter.
  • Lovforslaget definerer begrebet ”VE-egenforbrugere” således, at en VE-egenforbruger defineres som en elkunde, der, i tilknytning til sit forbrugssted, producerer vedvarende elektricitet til eget forbrug.
  • Lovforslaget kodificerer gældende praksis for interne net, som i den anledning skifter navn til ”intern elektricitetsforbindelse”, således at begrebet defineres som en elektricitetsforbindelse, der ikke er ejet af en kollektiv elforsyningsvirksomhed, og som bruges til 1) tilslutning af en elkundes produktionsanlæg placeret i tilknytning til elkundens forbrugssted, til egen forbrugsinstallation og fordeling af elektricitet derfra til elkundens eget forbrug og lagring bag forbrugsstedet, 2) fordeling af elektricitet, der leveres fra det kollektive elforsyningsnet til en elkundes forbrugssted, og som er til elkundens eget forbrug, bag forbrugsstedet og 3) fordeling af elektricitet inden for en bygning med en eller flere elkunder.
  • Der indsættes bestemmelser i lov om afgift af elektricitet om blant andet måling, regnskabsføring, fakturakrav, kontrol og straf vedrørende elektricitet, der udleveres og forbruges gennem en direkte linje. 

Vindmollepark

Derudover bemyndiges klima,- energi- og forsyningsministeren til i elforsyningsloven at fastsætte regler om:

  • at det ikke længere vil være muligt at etablere et nyt produktionsanlæg i Danmark, der anvender kul som brændsel, ligesom det ikke vil være muligt at få tilladelse til væsentlige ændringer af et produktionsanlæg, som medfører øget forbrænding af kul
  • VE-egenforbrugere
  • interne elektricitetsforbindelser
  • regler for nye, statslige solcelleanlæg, om modregning af den besparelse, som statslige organer har i forhold til elafgift ved forbrug af egenproduceret elektricitet fra solcelleanlæggene
  • registrering af data for elproducerende anlæg, energilageranlæg og elforbrugsanlæg i Stamdataregistret.

Lovforslaget førstebehandles i dag den 23. februar 2023.

Bech-Bruun er blandt landets førende rådgivere inden for vedvarende energi. Vores specialister er internationalt anerkendte for deres store brancheviden og rådgiver om alle juridiske aspekter inden for energiområdet. Med årelang erfaring fra store forsyningsprojekter, komplekse transaktioner i sol- og vindindustrien og omfattende kontrakter har vi opnået en helt særlig markedsindsigt til gavn for vores klienters forretning. Og med en position helt i front på den grønne omstilling, herunder adskillige carbon capture-projekter for aktører i affaldsforbrændingssektoren, rådgiver vi vores klienter om fremtidens grønne løsninger.