Fra den 17. november 2023 bliver det lettere for danske virksomheder at invitere medarbejdere, som er ansat i en koncernforbundet virksomhed etableret uden for EU/EØS, til Danmark for at arbejde. Det er en betingelse, at den danske virksomhed har minimum 50 ansatte.

Den nye fritagelsesbestemmelse indebærer, at tredjelandsstatsborgere fremover ikke behøver at søge om en dansk arbejdstilladelse for at udføre arbejde i Danmark, hvis de opfylder betingelserne i den nye fritagelsesbestemmelse.

I udlændingebekendtgørelsens § 24, stk. 1, indsættes følgende bestemmelse som nr. 10:

»10) Udlændinge, som er ansat i en i udlandet etableret virksomhed, der er koncernforbundet med en i Danmark etableret virksomhed med minimum 50 ansatte, og som i op til 2 adskilte arbejdsperioder af hver højst 15 arbejdsdages varighed inden for 180 dage, skal udføre arbejde for den i Danmark etablerede virksomhed. Arbejdsperioderne skal være adskilt af et ophold uden for Danmark af minimum 14 dages varighed. 1. pkt. finder ikke anvendelse for brancherne bygge- og anlæg, landbrug, skovbrug og gartneri, rengøring, herunder vinduespudsning, hotel- og restauration samt vejgodstransport, medmindre de pågældende i Danmark skal udføre ledelsesarbejde, arbejde der forudsætter viden på højeste niveau, eller arbejde der forudsætter viden på mellemniveau

Det følger af fritagelsesbestemmelsen, at følgende krav skal være opfyldte:

  • Den udenlandske medarbejder skal være ansat i en i udlandet etableret virksomhed, der er koncernforbundet med den danske virksomhed.
  • Den danske virksomhed skal have minimum 50 ansatte.
  • Der må maksimalt være tale om to adskilte arbejdsperioder inden for 180 dage, der hver især højst må have en varighed på 15 arbejdsdage.
  • Arbejdsperioderne skal være adskilt af et ophold uden for Danmark af minimum 14 dages varighed.
Ansat i en udenlandsk virksomhed, der er koncernforbundet med den danske virksomhed

Den udenlandske medarbejder skal være ansat i en i udlandet etableret virksomhed, der er koncernforbundet med den danske virksomhed, og der skal være tale om et reelt ansættelsesforhold. Hvis ansættelsesforholdet er etableret med det formål at kunne benytte fritagelsesreglen i § 24, stk. 1, nr. 10, er bestemmelsen ikke anvendelig.

 

Dokument_kuglepen
Krav om minimum 50 ansatte i Danmark

Der er ikke noget krav om et minimumsantal af ansatte i den udenlandske virksomhed. Fritagelsesbestemmelsen stiller alene dét krav, at den danske virksomhed skal have minimum 50 ansatte.

Arbejdsperiodens varighed

Det følger af bestemmelsen, at arbejdsperioderne hver især højst må være af 15 arbejdsdages varighed inden for en periode på 180 dage. Perioden på de 180 dage udgør en rullende beregning. Det er kun arbejdsdage, der indgår i perioden. Det vil sige, at weekenddage/helligdage som udgangspunkt ikke tælles med i perioden, medmindre den udenlandske medarbejder arbejder på de pågældende dage.

Virksomheder skal være opmærksomme på, at der er et krav om sammenhængende arbejdsdage. Hvis arbejdet afbrydes (foruden weekenddage/helligdage), skal den udenlandske medarbejder opholde sig uden for Danmark i minimum 14 dage.

En udenlandsk medarbejder kan således ikke påbegynde arbejdet i Danmark, afbryde det på grund af deltagelse i uddannelse eller lignende og derefter påbegynde arbejdet igen, uden at den pågældende har opholdt sig uden for Danmark i minimum 14 dage.

Arbejdets karakter

Det følger af den nye bestemmelse, at der er en række brancher, som ikke er omfattet af fritagelsesreglen, medmindre den udenlandske medarbejder skal udføre:

  • Ledelsesarbejde
  • Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau
  • Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau

Overordnet er udgangspunktet således, at hvis den pågældende medarbejder skal udføre arbejde af vejledende karakter, vil medarbejderen - uanset branche - være omfattet af fritagelsen. Hvis medarbejderen derimod skal udføre mere manuelt arbejde af udførende karakter, vil medarbejderen ikke være omfattet af fritagelsen, hvis arbejdet er inden for en af de nævnte brancher i bestemmelsen.

Dokumentation

Virksomheden i Danmark og den udenlandske medarbejder skal kunne dokumentere, at den pågældende er omfattet af fritagelsesbestemmelsen.

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Sandro Ratkovic eller Sara Maria Christensen, der er specialister i arbejds- og ansættelsesret. Du kan også rette henvendelse til din kontaktperson hos Bech-Bruun.