I en ny dom har Arbejdsretten netop taget stilling til en sag indeholdende et spørgsmål om, hvorvidt der – i virksomhedsoverdragelseslovens forstand – var sket en hel eller delvis overdragelse af en rengøringsvirksomhed.

Det følger af retspraksis, at i visse brancher, herunder rengøringsbranchen, hvor arbejdskraften udgør den væsentligste del af aktiviteten, vil en gruppe af arbejdstagere, som i længere tid udfører en fælles aktivitet, kunne udgøre en økonomisk enhed. En sådan økonomisk enhed vil kunne opretholde sin identitet efter en overførsel, når den nye arbejdsgiver ikke blot viderefører den hidtidige aktivitet, men også ”overtager en efter antal og kvalifikationer betydelig del af den arbejdsstyrke” som hos den tidligere leverandør specielt udførte denne opgave.

Arbejdsretten har netop taget stilling til en sag indeholdende et spørgsmål om, hvorvidt der – i virksomhedsoverdragelseslovens forstand – var sket en hel eller delvis overdragelse af en rengøringsvirksomhed. I sagen fik Arbejdsretten lejlighed til at se nærmere på, om der ved vurderingen af, om en virksomhed overtager en efter antal og kvalifikationer betydelig del af arbejdsstyrken, skal ses på den samlede overtagne rengøringsopgave, eller hvorvidt der skal ses på hver enkelt afdeling eller institution, der er omfattet af rengøringsopgaven.

De relevante retsregler

Grundlaget for virksomhedsoverdragelsesloven er et EU-direktiv. Formålet med loven er – i korte træk – at beskytte de medarbejdere, der i forbindelse med en overdragelse, der er omfattet af loven, får en ny arbejdsgiver.

De vigtigste hovedprincipper i virksomhedsoverdragelsesloven er, at:

(i) erhververen indtræder i de rettigheder og forpligtelser, som den tidligere arbejdsgiver (overdrageren) havde over for de medarbejdere, som erhververen overtager,
(ii) der ikke kan ske opsigelse af medarbejderne som følge af virksomhedsoverdragelsen, medmindre opsigelserne kan henføres til økonomiske, tekniske eller organisatoriske grunde, og
(iii) medarbejderne er forpligtet til at fortsætte deres ansættelse hos erhververen.

Virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse ved overdragelse af en virksomhed eller en del heraf.

Begrebet ”overdragelse” fortolkes bredt af EU-domstolen, der har fastslået, at særlige typer af overdragelser, som for eksempel udlicitering/outsourcing, også kan være omfattet af Virksomhedsoverdragelsesloven.

 

Skygger Mennesker Fortov
Sagen kort

En rengøringsvirksomhed (R1) overtog med virkning fra den 16. oktober 2019 rengøringen i en række institutioner i Gladsaxe Kommune fra en anden rengøringsvirksomhed (R2).

I alt blev syv medarbejdere i R2, som i R2 beskæftigede sig med den rengøringsopgave, som R1 overtog, ansat i R1 som led i overtagelsen. R1 beskæftigede efter overtagelsen 23 medarbejdere i den samlede overtagne rengøringsopgave. Med andre ord var 16 af de 23 medarbejdere ikke tidligere ansatte i R2. Der forelå ikke oplysninger om, hvor mange medarbejdere R2 anvendte til den rengøringsopgave, som R1 overtog.

Parternes synspunkter

Rengøringsmedarbejderen gjorde gældende, at der var sket en virksomhedsoverdragelse til R1 med henvisning til, at en betydelig – men ikke overvejende – del af R2’s arbejdskraft blev overtaget af R1. Desuden gjorde rengøringsmedarbejderen gældende, at vurderingen af, om der var sket en virksomhedsoverdragelse omfattet af loven, skulle foretages for hver enkelt institution i Gladsaxe Kommune, hvor R1 overtog rengøringsopgaven fra R2.

R1 gjorde heroverfor gældende, at R1 ikke overtog en efter antal og kvalifikationer betydelig del af den arbejdsstyrke, som hos R2 udførte arbejde i Gladsaxe Kommunes institutioner. Herudover gjorde R1 gældende, at vurderingen skal ske på grundlag af den samlede rengøringsopgave, som R1 overtog fra R2, hvorfor der ikke skulle ske en opgørelse på institutionsniveau.

Arbejdsrettens afgørelse

Arbejdsretten fandt, at vurderingen af, om en betydelig del af arbejdsstyrken var blevet overtaget, skulle ske på grundlag af den samlede rengøringsopgave, som R1 overtog fra R2, og ikke på grundlag af forholdene i den enkelte institution.

Da rengøringsmedarbejderen ikke kunne løfte bevisbyrden for, at R1 overtog en efter antal og kvalifikationer betydelig del af den arbejdsstyrke, som hos R2 specielt udførte den pågældende opgave for Gladsaxe Kommune, fandt Arbejdsretten derfor, at virksomhedsoverdragelsesloven ikke fandt anvendelse.