Hvornår må du som graveaktør grave uden en forudgående tilladelse? Hvad er en efteranmeldelsesanordning? Vi giver dig her en guide til, hvor og hvornår du må gå i jorden.

Mere end en million husstande skal tilsluttes fibernet de kommende år. Det er en opgave, der udføres af graveaktører, som vil skulle grave i offentlige veje og private fællesvej. En proces, der som udgangspunkt kræver en forudgående gravetilladelse, men der er en undtagelse:  Efteranmeldelsesordningen, som gør det både hurtigere og lettere for både graveaktører og borgere.

Reglerne om gravetilladelser er reguleret i henholdsvis vejlovens § 73-79 og privatvejlovens § 67 -69 (for private fællesveje omfattet af byreglerne). Efteranmeldelsesordningen er regulereret i bekendtgørelse nr. 902 af 18. juni 2018 (gravebekendtgørelsen).

Hvad er en gravetilladelse?

En gravetilladelse er en tilladelse, der udstedes af vejmyndigheden. Udgangspunktet er, der skal være indhentet en gravetilladelse, inden der graves i offentlige vejarealer, men i ganske få tilfælde kan man grave uden en forudgående gravetilladelse. Det er, hvis der er tale om uopsættelige reparationsarbejder, eller hvis der er tale om arbejder omfattet af efteranmeldelsesordningen.

Vejmyndigheden kan indføre efteranmeldelsesordningen efter gravebekendtgørelsens § 6. Det kræver en formel beslutning. Ordningen skal fremgå af vejmyndighedens hjemmeside, hvor det også vil fremgå, hvilke veje der er omfattet af ordningen. Hvis et gravearbejde er omfattet af efteranmeldelsesordningen, kan graveaktøren grave uden forudgående tilladelse. 

Grave_jord

Et gravearbejde kan være omfattet af en efteranmeldelsesordningen, hvis:

  • det pågældende vejstykke er omfattet efteranmeldelsesordningen
  • der er tale om mindre (det vil sige max 10 meter lang, to meter bred og en meter dyb med et randareal på en meter for hver ende og en meter for den ene side) og korterevarende gravearbejder (max 48 timer),
  • der er indhentet ledningsoplysninger i Ledningsejerregistret på offentlige veje, offentlige stier, private fællesveje og private fællesstier i byer og bymæssige områder,
  • vejen hele tiden kan passeres i én kørselsretning, og
  • den højst tilladte hastighed er 50 kilometer i timen.

Arbejderne skal altid efteranmeldes til kommunen snarest muligt efter færdiggørelse og senest en arbejdsdag efter arbejdets begyndelse. Husk, at graveaktøren har ansvaret for etablering af arealet, og graveaktøren derfor bærer ansvaret for skader i denne forbindelse.

Gravearbejder med jordfortrængning, underboring og indvendig foring kan ikke efteranmeldes. Det samme gælder for private fællesveje omfattet af landreglerne.