Et bredt flertal i Folketinget har i dag den 23. marts 2023 vedtaget ændringer i ligebehandlingsloven, arbejdsmiljøloven og erhvervsuddannelsesloven, der udmønter trepartsaftalen om initiativer til at modgå seksuel chikane, som den daværende regering og arbejdsmarkedets parter indgik i marts 2022.

Formålet med lovændringerne er at styrke indsatsen mod seksuel chikane og udmønte de lovgivningsinitiativer, der følger af trepartsaftalen. Med lovændringerne ønsker man at sikre et mere klart regelgrundlag i sager om seksuel chikane og højne godtgørelsesniveauet i grove sager om seksuel chikane.

Med lovændringerne fremgår arbejdsgivers ansvar og pligter nu i højere grad direkte af loven, og det er nu også muligt for medarbejderen at rette krav direkte mod krænkeren i medfør af ligebehandlingsloven. Desuden hæves godtgørelsesniveauet i grove sager med en tredjedel.

Arbejdsmiljøloven dækker både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø, og lovændringerne skal således også tydeliggøre, at arbejdsledere og ansatte har en pligt til at videregive oplysninger om seksuel chikane på arbejdspladsen.

I erhvervsuddannelsesloven indføres, at elever og lærlinge, der bliver udsat for seksuelle krænkelser, kan se bort fra opsigelsesfristen på en måned, hvis de ønsker at hæve uddannelsesaftalen med deres praktiksted, ligesom, at det foreslås indført, at godkendelse som lærested kan tilbagekaldes i tilfælde af sager om seksuel chikane.

Lovforslaget er i vidt omfang en kodificering af gældende ret, og formålet med ændringerne er således i høj grad at tydeliggøre de pligter og rettigheder, der allerede gælder i sager om seksuel chikane.

Arbejdstilsynets smiley-ordning er desuden blevet forlænget, idet hjemlen hertil oprindeligt ophørte den 1. april 2023. Smiley-ordningen er nu blevet forlænget til 1. juli 2024.

Du kan læse mere om de enkelte ændringer i vores nyhed om lovforslaget her.

Ikrafttræden

Lovændringerne vedrørende seksuel chikane træder i kraft den 1. juli 2023.

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lise Lauridsen, Sandro Ratkovic eller Nicklas Lind Mortensen. Du kan også rette henvendelse til din kontaktperson hos Bech-Bruun.

 
Dom_hammer