Digital Markets Act (DMA) er en ny forordning, som tager sigte på at tøjle tech-giganters indflydelse på digitale markeder og fremme fair konkurrence. Kommissionen har nu udpeget en række centrale platformstjenester, hvor gatekeepere skal leve op til en stribe forpligtelser. Det giver erhvervsbrugere nye rettigheder over for de store platforme.

DMA’en har til formål at sikre retfærdig og åben konkurrence på centrale digitale platforme og digitale markeder. Formålet er også at sikre fair konkurrencevilkår for de erhvervsbrugere og slutbrugere, som benytter en central platformstjeneste, samt modvirke tech-giganters indflydelse, således at gatekeeperne ikke kan misbruge deres position til at opnå uberettigede fordele. DMA’en opstiller derfor en række forpligtelser for store udbydere af centrale online platformstjenester, som giver eksempelvis udviklere en række nye muligheder på de store platforme.

’Gatekeepere’ og ’Centrale platformstjenester’

DMA’en opstiller en række kriterier til at identificere gatekeepere. Det er virksomheder, der:

 1. Har betydelig indvirkning på det indre marked,
 2. Udbyder en central platformstjeneste, der er en vigtig gateway for erhvervsbrugere til at nå ud til slutbrugerne, og
 3. Har en varig stilling på markedet, eller kan forventes at have en varig stilling i nærmeste fremtid.

I henhold til DMA’en formodes en virksomhed at være en ’gatekeeper’, når den:

 1. Har haft en omsætning på mindst EUR 7,5 milliarder i EØS i hvert af de seneste tre regnskabsår, eller hvor dens gennemsnitlige eller faktiske markedsværdi udgjorde mindst EUR 75 milliarder i det seneste regnskabsår, og udbyder en central platformstjeneste i mindst tre EU-medlemslande,
 2. Udbyder en central platformstjeneste til mere end 45 millioner månedlige aktive slutbrugere, der er etableret eller befinder sig i EU, og til mere end 10.000 årlige aktive erhvervsbrugere, der er etableret i EU, og
 3. Har opfyldt det andet kriterium i de seneste tre år.

Centrale platformstjenester kan blandt andet være søgemaskiner, markedspladser og sociale medier.

Potentielle ’gatekeepere’ havde frist den 3. juli 2023 til at underrette Kommissionen om, at de opfylder tærskelværdierne for at kvalificere sig som ’gatekeeper’, og Kommissionen havde herefter 45 arbejdsdage til at afgøre, om virksomhederne er gatekeepere, herunder udpege gatekeepernes centrale platformstjenester.

Kommissionen udpegede den 6. september de første seks gatekeepere:

 1. Alphabet (Google)
 2. Amazon
 3. Apple
 4. ByteDance (TikTok)
 5. Meta (Facebook)
 6. Microsoft
 
Meeting

Kommissionen har videre udpeget 22 centrale platformstjenester, der udbydes af de førnævnte ’gatekeepere’, blandt andet sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, og formidlingstjenester som Google Maps, Amazon Marketplace, Apples App store, Google Shopping, Meta (Facebook) Marketplace med videre. 

EU_Konk_oversigt

Kilde: Europa-Kommissionen i henhold til Copyright notice.

Kommissionen har vurderet, at Gmail, Outlook.com og Samsung Internet Browser ikke skulle udpeges som centrale platformstjenester, selvom de øvrige betingelser herfor var opfyldt, fordi Kommissionen fandt, at Alphabet, Microsoft og Samsungs argumenter om, at disse tjenester ikke kan anses som gateways for tilstrækkeligt begrundede.

Kommissionen undersøger fortsat, om Microsofts tjenester Bing, Edge og Microsoft Advertising samt Apples iMessage udgør gateways, og derved kan blive omfattet af forpligtelserne i DMA’en.

Gatekeeperne har nu seks måneder til at sikre, at de overholder DMA’ens forpligtelser på de centrale platformstjenester. Gatekeeperne har fx:

 1. Pligt til at give erhvervsbrugere adgang til deres egne data genereret på platformen, fx en markedsplads.
 2. Forbud mod, at gatekeeperen fremmer egne produkter og tjenester over tredjeparter, fx i rangering af søgeresultater (”self-preferencing”).
 3. Pligt til at tillade, at platformen kan anvendes til tjenester, hvor aftalen er indgået uden for platformen. Fx anvendelse af apps, hvor abonnementet er købt uden for platformen.
 4. Forbud mod at koble brugen af to centrale platformstjenester med hinanden, fx brugen af Messenger med Facebook eller en annonceringstjeneste og en markedsplads.

Se flere af de forpligtelser og forbud som ’gatekeeperne’ er underlagt i selve forordningen.

Klagemuligheder og håndhævelse

Hvis gatekeeperne ikke overholder DMA’ens forpligtelser på deres centrale platformstjenester, kan det resultere i bøder på op til 10 % af virksomhedens samlede årlige omsætning på verdensplan, og op til 20 % i tilfælde af gentagne overtrædelser, samt tvangsbøder og andre retslige tvangsmidler.

Det er alene Kommissionen, der kan håndhæve DMA’en, men Konkurrence- og forbrugerstyrelsen udpeges som supporterende myndighed i et lovforslag, der forventes fremsat for Folketinget den 4. oktober 2023. Lovforslaget giver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kompetence og beføjelser til at undersøge ’gatekeeperes’ potentielle overtrædelser af DMA’en. Lovforslaget fastlægger desuden, at styrelsen er den kompetente myndighed i Danmark, der kan anmode Kommissionen om at indlede markedsundersøgelser i henhold til forordningen.