Den 17. december 2023 bliver virksomheder med mellem 50 og 249 medarbejdere omfattede af kravet om etableringen af en intern whistleblowerordning, hvor virksomhedens medarbejdere som minimum skal kunne foretage indberetninger om lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold i virksomheden.

Hvem skal kunne indberette i en whistleblowerordning?

Ifølge whistleblowerloven er udgangspunktet, at virksomhedens medarbejdere som minimum skal kunne foretage en enten mundtlig eller skriftlig indberetning til virksomhedens whistleblowerordning. Det står dog virksomhederne frit for, om en virksomhed ønsker at udvide whistleblowerordningen, så også eksterne personer kan indberette om forhold, som de er blevet bekendte med i forbindelse med deres arbejdsrelaterede aktiviteter i virksomheden. 

Hvad skal der kunne indberettes om?

Whistleblowerordningen skal give mulighed for at indberette om overtrædelser inden for specifikke områder af EU-retten, eksempelvis reglerne om offentligt udbud, finansielle tjenesteydelser, forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme mv. Derudover skal det være muligt at indberette om andre alvorlige lovovertrædelser og alvorlige forhold i øvrigt, som eksempelvis grove, seksuelle krænkelser eller anden grov chikane, som finder sted på arbejdspladsen.

Whistleblowerenheden

Virksomheden skal udpege en upartisk person, afdeling eller tredjemand, som skal administrere whistleblowerordningen som en såkaldt whistleblowerenhed. Det er således medlemmerne af whistleblowerenheden, der modtager alle indberetninger.

Whistleblowerloven stiller som krav, at medlemmerne af whistleblowerenheden er uafhængige af den daglige ledelse. 

Det er whistleblowerenhedens opgave at modtage og følge op på indberetningerne. Derudover har whistleblowerenheden til opgave at stå for kontakten til indberetteren og give indberetteren feedback hurtigst muligt - og senest tre måneder efter – en bekræftelse på modtagelsen af indberetningen.

tastatur
Whistleblowerpolitik 

Til virksomhedens whistleblowerordning er der krav om, at der stilles en række oplysninger til rådighed for den kreds af personer, som kan foretage en indberetning. Dette er fx oplysninger om hvilke overtrædelser, der kan indberettes om til whistleblowerordningen og hvilke personer, som kan foretage en indberetning, samt hvordan man foretager en indberetning. Herudover er der en række øvrige informationer, som vi anbefaler, at man medtager i en whistleblowerpolitik. 

Det er derfor vigtigt, at man som virksomhed har overvejet de oplysninger, som fremgår af whistleblowerpolitikken, da oplysningerne heri oftest er den første information, som whistlebloweren stifter bekendtskab med, inden vedkommende vælger at foretage en indberetning.  

Hvis du vil læse mere om whistleblowerloven, kan du læse vores tidligere nyhed af 24. juni 2021, hvor vi gik i dybden med whistleblowerloven.

Bech-Bruuns whistleblowerordning ‘Safe2Whistle’

Efter whistleblowerloven er det muligt at outsource jeres whistleblowerordning helt eller delvist til en tredjeperson, eksempelvis til et advokatfirma. Dette betyder, at opgaver forbundet med fx at modtage og have kontakt med whistlebloweren, følge op på indberetninger og give feedback til whistlebloweren, kan varetages af en ekstern tredjepart. 

Hos Bech-Bruun har vi stor erfaring med at etablere og administrere whistleblowerordninger for både private virksomheder og offentlige myndigheder. Det, vi tilbyder virksomheder, er en samlet løsning, hvor Bech-Bruun administrerer jeres whistleblowerordning og foretager den indledende screening af de indberetninger, som modtages i jeres ordning. Bech-Bruun iværksætter herefter de nødvendige initiativer på baggrund af indberetningen. 

Den 27. september afholder vi hos Bech-Bruun et webinar om whistleblowerordninger, hvor du kan høre mere om Safe2Whistle og fordelene ved at outsource jeres whistleblowerordning til Bech-Bruun.

Tilmeld dig i webinaret her.

Har du i øvrigt spørgsmål, eller vil du høre mere om vores whistleblowerordning Safe2Whistle allerede nu, er du velkommen til at kontakte en af vores specialister på området. Du kan også rette henvendelse til din sædvanlige kontaktperson hos Bech-Bruun.