En virksomheds afskedigelse af en medarbejder på grund af kraftig lugt af sved var ikke rimeligt begrundet. Det har Afskedigelsesnævnet for nyligt afsagt en kendelse om.

Sagen kort

Sagen angik en medarbejder, der siden 2015 havde været ansat til at udføre forefaldende arbejde i produktionen på en større brødfabrik.

Driftslederen konstaterede i vinteren 2021, at medarbejderen lugtede kraftigt af sved. Der var flere klager herover fra medarbejderens kolleger. Dette førte i første omgang til en mundtlig påtale for forholdet.

Et par måneder senere klagede kollegerne igen over lugten. Medarbejderen blev herefter tildelt en skriftlig advarsel for ”dårlig hygiejne/stærk svedlugt” med besked om, at forholdet skulle bringes i orden, "da det i modsat fald kan have konsekvens for din fortsatte ansættelse…”.

Et halvt år senere – i slutningen af sommeren 2022 – blev medarbejderen opsagt med henvisning til den skriftlige advarsel.

Arbejdsmiljørepræsentanten, driftslederen og en af medarbejderens kolleger forklarede, at der efter advarslen var sket en forbedring, men at problemet var kommet igen henover sommeren, hvor flere kolleger på ny havde klaget.

Medarbejderen selv forklarede, at han ikke havde hørt om svedproblemer efter advarslen, og at opsigelsen kom helt ud af det blå.

Stole
Afskedigelsesnævnets kendelse

Opmanden fandt det betænkeligt at lægge til grund, at forholdet var blevet påtalt i tiden efter advarslen og opsigelsen. Opmanden bemærkede, at det ikke var nærmere belyst, hvor mange medarbejdere der havde klaget over lugtgenerne, ligesom det ej heller var belyst, om generne førte til egentlige problemer for samarbejdet eller driften af virksomheden.

Opsigelsen var derfor ikke rimeligt begrundet, og medarbejderen blev tilkendt en godtgørelse på 85.000 kroner. 

Bech-Bruuns kommentarer

Afskedigelsesnævnets kendelse viser, at effekten af en advarsel klinger af over tid, og at der for et - efter opmandens opfattelse - mindre graverende forhold efter et halvt år må kræves fornyet påtale og et sikkert bevis for, at adfærden på det tidspunkt har en sådan generende karakter, at sanktionen i form af opsigelse er rimeligt begrundet.

Der er i den sammenhæng grund til at hæfte sig ved, at opmanden ikke fandt, at de samstemmende forklaringer fra arbejdsmiljørepræsentanten og øvrige var tilstrækkeligt bevis for problemets omfang.

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores specialister inden for arbejds- og ansættelsesret Lise Lauridsen, Sandro Ratkovic eller Morten Ulrich. Du kan også rette henvendelse til din kontaktperson hos Bech-Bruun.