Østre Landsret har netop afsagt kendelse i en sag mellem Skechers og de største danske teleselskaber.

I den netop afsagte kendelse har Østre Landsret nægtet Skechers ret til at pålægge alle danske teleselskaber at lukke ned for adgangen til påståede krænkende hjemmesider uden domstolsprøvelse.

Skechers havde i sagen foruddefineret en matrix for, hvornår en hjemmeside krænker Skechers varemærkerettigheder. Men Østre Landsret vurderer ikke, at det giver garanti for, at proportionalitet og andre retssikkerhedsmæssige hensyn sikres. Derfor afviste de Skechers påstand. Sø- og Handelsretten var nået til samme resultat, men med en lidt anden begrundelse.

Afgørelsen er den første i EU, hvor en rettighedshaver har forsøgt at opnå så omfattende og dynamisk et fremtidsforbud. Havde Skechers fået medhold, havde det væsentligt ændret retstilstanden både i Danmark og hele EU. 

Bech-Bruun repræsenterede teleselskaberne i sagen. Og vi mener, at Østre Landsret, ud fra et retssikkerhedsmæssigt, varemærkeretligt og ud fra en fortolkning af e-handelsdirektivet, er nået frem til det rigtige resultat. 

Dom_bøger