Landsretten har med Kriegers Flak-dommen fastslået, at gæsteprincippet ikke finder anvendelse, når en ledning er anlagt ved ekspropriation og lodsejeren herved er blevet pålagt begrænsninger i sin rådighed over arealet. Dommen forudses at få betydning for samtlige ledningsejere i Danmark.

Baggrunden for sagen
Sagernene udsprang af en række ekspropriationer i forbindelse Energinets etablering 
af et kabellandanlæg til havvindmølleparken Kriegers Flak. Samtidig med, at der blev eksproprieret til placeringen af kablerne på en række ejendomme, blev de pågældende ejendomme ved ekspropriation pålagt en ledningsdeklaration.

Ledningsdeklarationen skal bl.a. sikre, at der ikke bliver opført bebyggelse eller etableret beplantning med dybdegående rødder, mens ordinær landbrugsmæssig dyrkningsaktivitet kan fortsætte. Herudover fremgår det bla., at det ”præciseres” at ”Jordkabelanlæggene ikke er gæst på Ejendommen, og at det ikke er Selskabet, som skal afholde omkostningerne forbundet
med eventuelle flytninger af Jordkabelanlæggene, hvis flytningen sker som følge af ændret udnyttelse af Deklarationsarealet” – kaldet ”ubetinget tilstedeværelsesret”.

Tvisten
Efter ekspropriationsbeslutningen var blevet truffet af Ekspropriationskommissionen, anlagde en række lodsejere retssager mod Energinet med påstand om bl.a., at fravigelse af gæsteprincippet i deklarationsteksten var ulovlig, navnlig fordi en fravigelse af gæsteprincippet ikke sikrer eller forbedrer forsyningssikkerheden og derfor ikke er nødvendig for at sikre formålet med ekspropriationen. Efter lodsejernes opfattelse var formålet omvendt at overvælte ”en ikke uvæsentlig mulig fremtidig økonomisk byrde over på lodsejeren”, hvilket var et usagligt økonomisk hensyn og i øvrigt i strid med proportionalitetsprincippet. Lodsejerne mente i øvrigt heller ikke, at der i elforsyningsloven overhovedet var hjemmel til af fravige gæsteprincippet, ligesom en fravigelse var i strid med Menneskerettighedskonventionen og / eller EU-Charteret.  

I Vintapperrampe-dommen (gengivet i UfR 2015, side 2854 H) havde Højesteret fastslået, at gæsteprincippet er betegnelsen for en udfyldende regel, der finder anvendelse i tilfælde, hvor der uden vederlag er givet tilladelse til at anbringe en ledning på en ejendom.

På den baggrund gjorde Energinet i første række gældende, at gæsteprincippet slet ikke fandt anvendelse i denne sag, eftersom ingen af betingelserne for at anvende den udfyldende regel efter Energinets opfattelse var opfyldt i Krigers Flak-sagerne: 1) Der er betalt (erstatning), 2) der er ikke givet tilladelse (tilstedeværelse er sikret ved ekspropriation), og 3) andet er udtrykkeligt bestemt (i deklarationen). 

Energinet anførte således, at dette betød, at det forekom konstrueret overhovedet at tale om en "fravigelse" af gæsteprincippet, når ingen af betingelserne for at anvende den udfyldende regel er opfyldt, hvorfor det måtte lægges til grund, at kabelanlægget i sagerne falder helt uden for gæsteprincippets anvendelsesområde. 

I anden række gjorde Energinet gældende, at gæsteprincippet var gyldigt fraveget som følge af både den betalte servituterstatning og den klare ordlyd  i deklarationen om fravigelse af gæsteprincippet, og at nødvendighedskravet og proportionalistetskravet var opfyldt, samt at fravigelsen ikke var i strid med mennekesrettighederne.

Vestre Landsrets dom
Sagerne blev behandlet i landsretten som 1. instans som følge af deres principielle og vidererækkende betydning. 

Vestre Landsret indledte med at fastslå, at det havde været nødvendigt for Energinet at tilvejebringe rådighedsret over lodejernes arealer til gennemførelse af kabelanlægget ved ekspropriation i medfør af elsikkerhedslovens § 27, jf. ekspropriationsproceslovens § 2, nr. 2.

Herefter tiltrådte landsretten Energinets synspunkt om, at gæsteprincippet ikke finder anvendelse i en situation som den foreliggende, hvor lodsejerne ved eksproriation mod fuld erstatning ”er pålagt at stille deres arealer til rådighed for Energinets kabelføring og af sikkerhedsmæssige hensyn pålagt begrænsninger i deres rådighed over arealerne.”

Deklarationsvilkåret om gæsteprincippet måtte således anskues som  ”en præcisering af den retstilling, der allerede følger af, at rådighedsindskrænkningen i Lodsejernes anvendelse er sket ved ekspropriation og ikke ifølge f.eks. aftale.” Vilkåret var derfor reelt at anse som en ”serviceoplysning”, men ”uden selvstændig retlig betydning og er allerede
som følge heraf ikke ulovligt.”

Bech-Bruuns vurdering
Sagen blev for Energinet ført af partner og advokat Jacob Schall Holberg, og Bech-Bruun kan i det hele tiltræde landsrettens resultat og begrundelsen herfor.

Kriegers Flak-dommen har betydning for samtlige ledningsejere i Danmark, idet den i første række fastslår, at gæsteprincippet ikke er det altoverskyggende udgangspunkt for alle arealer i alle situationer, som man ellers har kunnet få indtryk af i de senere år som følge af den efterhånden righoldige praksis om gæsteprincippet.   

Landsretten fastslår ganske enkelt, at princippet slet ikke finder anvendelse, når en lodsejer ved ekspropriation er blevet pålagt at stille sit areal til rådighed for en ledning og herved er blevet pålagt begrænsninger i sin rådighed over arealet. I det tilfælde følger der allerede en fuld tilstedeværelsesret af deklarationens bestemmelse ledningsejerens ret til at benytte arealerne på de givne vilkår. Det er med andre ord uden betydning, om der indsættes et vilkår om fuld tilstedeværelsesret, hvorfor et sådant vilkår ikke kan være ulovligt. 

Det er en meget interessant afgørelse, som givetvis vil få mange ledningsejere til at overveje, a) om det kan dokumenteres, at eksisterende ledninger er etableret ved ekspropriation og b) om det vil være en fordel at gennemføre fremtidige ledningsprojekter ved ekspropriation. Bech-Bruun v/ partner, advokat Hanne Mølbeck, bistod i øvrigt Energinet i ekspropriationsprocessen.

Ankefristen er ikke udløbet. 

Energinet har om dommen udsendt en pressemeddelse, som kan tilgås her

Hvis du har spørgsmål til sagen eller til ekspropriation, vejlovgivning og retssager, er du velkommen til at kontakte os.