Sø- og Handelsretten har i en dom den 21. september 2016 kendt Novartis’ patent DK/EP 2 292 219 og tre tilsvarende brugsmodeller ugyldige. Orifarm blev dermed frikendt for krænkelse og for de nedlagte forbudspåstande. Bech-Bruun har bistået Orifarm i sagen.

Orifarm er indehaver af markedsføringstilladelse til det transdermale terapeutiske system (”TTS”) Orivast depotplastre med aktivstoffet rivastigmin, der anvendes til behandling af let til moderat svær Alzheimers demens. 

I august 2014 nedlagde Sø- og Handelsretten midlertidigt forbud mod Orifarms salg af Orivast depostplastre, som fandtes at krænke Novartis’ patent- og brugsmodelrettigheder. Østre Landsret stadfæstede i februar 2015 det midlertidige forbud.

Novartis anlagde efterfølgende sag ved Sø- og Handelsretten om de pågældende rettigheder efter retsplejelovens § 425, stk. 1. Spørgsmålet for Sø- og Handelsretten angik alene gyldigheden af Novartis’ patent DK/EP 2 292 219 og tre danske brugsmodeller.

I overensstemmelse med det af Orifarm anførte nåede Sø- og Handelsretten frem til, at det udstedte krav 1 ikke har basis i ansøgningen som indleveret, og at både patentet og de danske brugsmodeller derfor er ugyldige.

Afgørelsen er så vidt ses den første i Danmark, hvor et patent kendes ugyldigt på grund af manglende basis.

Tilbage udestår nu erstatningsopgørelsen, som skal afgøres ved Sø- og Handelsretten senere på året. 

Kravet om basis
Sagen for Sø- og Handelsretten angik navnlig spørgsmålet om basis, som indebærer, at et patent eller en brugsmodel ikke må ikke ændres på en sådan måde, at der søges beskyttelse for noget, som ikke fremgik af ansøgningen, da denne blev indleveret.

Kravet om basis er det samme for patenter og brugsmodeller. Kravet følger henholdsvis af patentlovens § 13 og brugsmodellovens § 18.

Ved vurderingen af basis er det afgørende, om ændringen af patentet eller brugsmodellen samlet set bevirker, at fagmanden præsenteres for information, som ikke direkte og utvetydigt kan udledes af stamansøgningen. Gør den det, er der ikke basis.

Sø- og Handelsrettens dom
Sø- og Handelsretten tog indledningsvis stilling til indholdet af krav 1 i patentet og brugsmodellerne og nåede frem til, at krav 1 angår et TTS, der er funktionelt defineret ved, at det tilvejebringer en særlig ”startdosis”.

Spørgsmålet, retten tog stilling til, var herefter, om man i stamansøgningen kan genfinde et TTS, som er funktionelt bestemt på den måde, at det tilvejebringer en særlig ”startdosis”.

Efter en samlet vurdering konkluderede Sø- og Handelsretten, at stamansøgningen ikke giver en direkte og utvetydig beskrivelse af et TTS, som er funktionelt bestemt ved, at det tilvejebringer en særlig ”startdosis”  . 

Sø- og Handelsretten fandt på den baggrund patentet og brugsmodellerne ugyldige på grund af manglende basis i stamansøgningen.

Der forelå tillige spørgsmål om manglende opfindelseshøjde og frembringelseshøjde, men Sø- og Handelsretten tog på baggrund af ovenstående ikke stilling hertil. 

Endelig tog Sø- og Handelsretten stilling til om en eventuel anke af rettens afgørelse ikke skulle have suspensiv virkning. Orifarm havde nedlagt påstand herom med henblik på at få det midlertidige forbud ophævet uanset en eventuel anke af Sø- og Handelsrettens afgørelse. Efter retsplejelovens § 426, stk. 4, kan retten således bestemme, at et nedlagt forbud bortfalder uanset, om rettens afgørelse ankes inden ankefristens udløb. Sø- og Handelsretten fandt imidlertid ikke grundlag for at træffe sådan bestemmelse, da det ifølge retten ville være en fravigelse af den beskyttelse, som lovgivningsmagten med retsplejelovens regler om midlertidige forbud har givet rettighedshaveren.

Læs Sø- og Handelsrettens dom