Bech-Bruun Briefing om Konkurrenceret #3 – 2023 giver et overblik over udvalgte væsentlige nyheder inden for konkurrenceretten fra 15. august til 15. oktober 2023.

I denne Briefing kaster vi først lys over to forskellige nationale sager, der begge omhandler hjemvisning af Konkurrencerådets afgørelse. Østre Landsret fastslog således ved dom i februar 2023, at Konkurrencerådets afgørelse fra juni 2013 mod Deutz AG og Diesel Motor Nordic A/S skulle ophæves og hjemvises, herunder særligt med henvisning til den mangelfulde markedsafgrænsning, der lå til grund for afgørelsen. Østre Landsrets tilsidesættelse af konkurrencemyndighedernes skønsudøvelse skal nu prøves ved Højesteret, idet Konkurrencerådet den 28. september 2023 har fået Procesbevillingsnævnets tilladelse til at indbringe sagen for landets øverste domstol. Se del 1.

Tilsvarende har Konkurrenceankenævnet ved afgørelse af 11. oktober 2023 afgjort, at Konkurrencerådets afgørelse fra juni 2022 om Botex-kæden skal hjemvises til fornyet behandling. Ifølge Konkurrencerådet var der i sagen tale om en ulovlig markedsdelingsaftale, der havde til formål at begrænse konkurrencen, hvorfor Konkurrencerådet undlod at foretage en nærmere vurdering af aftalens konkurrencebegrænsende virkninger. Konkurrenceankenævnet er imidlertid uenig heri, og derfor skal Konkurrencerådet nu gennemføre en fornyet og nærmere analyse af kædesamarbejdets mulige konkurrencebegrænsende virkning. Se del 2.

I del 3 sætter vi fokus på betydningen af Sø- og Handelsrettens dom af 4. september 2023, hvor retten valgte at frifinde Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en sag om grænserne for konkurrencemyndighedernes anvendelse af materiale indhentet under en kontrolundersøgelse. Med dommen afviser Sø- og Handelsretten at stille nærmere krav til grundlaget for konkurrencemyndighedernes kontrolundersøgelser og rækkevidden af den efterfølgende anvendelse af det indhentede materiale.

Herefter vender vi blikket mod konkurrencemyndighedernes fusionskontrol. Konkurrencerådet har ved afgørelse af 30. august 2023 valgt at gribe ind i Rema1000 Danmarks køb af Aldi Danmark, idet en godkendelse af fusionen er gjort betinget af Remas frasalg af en række butikker i lokalområder. Ved en fase II-vurdering af fusionen afgrænsede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen det relevante geografiske marked som lokale områder baseret på en køretid på 10 minutter i bil omkring Remas og Aldis butikker i de områder, hvor parterne havde overlappende aktiviteter. Det er første gang, at konkurrencemyndighederne i Danmark definerer så snævre markeder i sektoren for detailsalg af dagligvarer. Se del 4. 

Fra europæisk side har Europa-Kommissionen i august 2023 accepteret to henvisningsanmodninger under artikel 22 i fusionsforordningen. I begge sager finder man Danmark på listen over de henvisende medlemsstater. Udover Danmarks aktive rolle i de to henvisningssager, er de danske konkurrencemyndigheders fortsatte fokus på fusionskontrol også understøttet i lovprogrammet for folketingsåret 2023-2024 (offentliggjort den 3. oktober 2023), hvor det fremgår, at den danske regering ønsker at indføre en såkaldt ”call option” for de danske konkurrencemyndigheders kontrol med fusioner. Se del 5.

Til slut gennemgår vi i del 6 håndhævelsen af Digital Markets Act. Kommissionen udpegede i september 2023 de første seks gatekeepere, der er omfattet af DMA’en. Vi forklarer, hvilke forpligtelser gatekeepere pålægges, og de rettigheder, der samtidig indrømmes brugerne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forventes udpeget som supporterende myndighed, der skal bistå Kommissionen med at håndhæve DMA’en. I et lovforslag fremsat den 4. oktober 2023 foreslås det, at styrelsen får supplerende beføjelser til at undersøge gatekeepere i Danmark.

I det følgende kan du læse mere om:

Bech-Bruun Briefing om Konkurrenceret indeholder generel information om udvalgte nyheder inden for retsområdet. 

Kontakt Bech-Bruuns specialister for konkret rådgivning.