I anledning af folkeafstemningen vedrørende afskaffelsen af forsvarsforbeholdet den 1. juni 2022 bliver det fra på lørdag den 7. maj 2022 muligt at hænge valgplakater op rundt omkring i landet. Her gennemgås, hvad man skal være særligt opmærksom på i forbindelse med ophængning af valgplakater.

Reglerne for ophængning af valgplakater er reguleret i lov om offentlige veje m.v. (vejloven), se lov nr. 1520 af 27. december 2014 og lov om private fællesveje (privatvejsloven), se, lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015.

Reglerne er en undtagelse fra de almindelige regler om reklamer i åbent land og råden over vejareal. Det er derfor ikke et krav, at der søges om tilladelse til ophængning af valgplakater, hvis ophængningen sker efter de nedenfor gengivne regler.

Hvad er en valgplakat?
En valgplakat bliver defineret som ”en valgagitatorisk meddelelse på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2”, jf. vejlovens § 3, stk. 1, nr. 10 og privatvejslovens § 10, stk. 1, nr. 17.

Hvornår må en valgplakat hænges op?
Der må hænges valgplakater op i perioden fra den fjerde lørdag før valgdagen til otte dage efter valgdagen. Selve ophængningen må ske fra kl. 12:00. Nedtagningen af valgplakater og midler, der er blevet anvendt til fastgørelse af dem, skal senest ske ved døgnets afslutning, jf. vejlovens § 84, stk. 1 og privatvejslovens § 66 a, stk. 1.

Det vil sige, at der må hænge valgplakater i gadebilledet fra lørdag den 7. maj 2022 til og med den 9. juni 2022.

valgplakat

Hvor må en valgplakat hænge?
Der kan ikke frit hænges valgplakater op. Valgplakater må hænges op på master til vejbelysning, vejtræer, hegn, master til brug for elforsyning samt indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater, jf. vejlovens § 84, stk. 2 og på private fællesveje, jf. privatvejslovens § 66 a.

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan valgplakater hænges op. Valgplakater skal ophænges forsvarligt og på en måde, så de ikke dækker for lovligt etableret eller autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignede udstyr. Valgplakater må heller ikke forhindre hensigtsmæssige oversigtforhold eller i øvrigt udgøre en fare for trafiksikkerheden, jf. vejlovens § 84, stk. 3 og privatvejslovens § 66 a, stk. 3.

Det skal fremgå af valgplakaterne, hvem der har hængt dem op, herunder adresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person, jf. vejlovens § 85, stk. 1 og privatvejslovens § 66 b, stk. 1.

Der må ikke hænges valgplakater op:

  • På eller over motorveje, motortrafikveje eller disse vejes rampelys I midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lignende på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t
  • I midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lignende på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60 km/t eller derunder,
  • På samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr,
  • På højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende,
  • Nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 meter fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten
  • Lavere end 2,3 meter direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten,
  • Højere end 1,5 meter under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten eller
  • På en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

Konsekvenserne ved manglende overholdelse
En manglende overholdelse af ovenfor listede kriterier har konsekvenser.

Hvis reglerne ikke overholdes, skal valgplakaten tages ned inden for 24 timer efter, at Vejdirektoratet eller kommunalbestyrelsen har meddelt et påbud herom, jf. vejlovens § 85, stk. 2 og privatvejslovens § 66 b, stk. 2.

Hvis valgplakaten ikke nedtages inden for 24 timer eller ikke er blevet taget ned inden for den tilladte tidsperiode, kan Vejdirektoratet eller kommunen selv tage valgplakaten ned, jf. vejlovens § 85, stk. 3 og privatvejslovens § 66 b, stk. 3.

Hvis valgplakaten udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden, kan Vejdirektoratet, kommunen eller politiet straks tage valgplakaten ned, jf. vejlovens § 85, stk. 4 og privatvejslovens § 66 b, stk. 4.

De udgifter, som vejmyndigheden, kommunen eller politiet har i forbindelse med håndhævelse af ovenfor nævnte regler samt udbedring af skader på vejtræer og indretninger betales af den person, som har hængt valgplakaten op. Hvis det ikke er muligt at pålægge ophængeren de nævnte udgifter, kan den fysiske eller juridiske person, der agiteres for på valgplakaten, pålægges at afholde disse udgifter, medmindre den pågældende kan sandsynliggøre, at ophængningen ikke er sket på den pågældendes foranledning, jf. vejlovens § 85, stk. 6 og privatvejslovens § 66 b, stk. 6.

Bech-Bruuns kommentarer
Vi glæder os til at se de mange valgplakater pryde bybilledet, men husk nu at følge reglerne. Valgplakater skal ikke være til fare for borgerne, og der er ingen grund til, at det offentlige skal bruge ressourcer på at tage forkert opsatte plakater ned.