Udlejer af et dagligvarelejemål, hvor lejer havde krævet lejen reguleret til markedsleje, blev frifundet, selvom markedslejen var i henhold til to uafhængige skønserklæringer.

Sagens faktum
I efteråret 2018 varslede lejer af et dagligvare-lejemål lejen reguleret til markedsleje. Lejer krævede i den forbindelse tæt på en halvering af huslejen. 

Under sagen blev der afholdt ikke bare éet men to syn og skøn vedrørende markedslejeniveauet for det pågældende lejemål. Begge skønserklæringer – én for boligretten og én for landsretten – gav lejer støtte i, at der var basis for en markedslejenedsættelse. 

Foruden skønserklæringerne var der fremlagt 11 sammenligningslejemål i sagen. 

Boligrettens dom
Til trods for en skønserklæring, der gav lejer medhold i, at der var basis for en markedslejeregulering af huslejen, frifandt boligretten udlejer, idet boligretten ikke fandt, at skønserklæringens konklusioner i tilstrækkelig grad var understøttet af konkrete sammenligningslejemål eller øvrige relevante oplysninger.

Landsrettens dom
For landsretten blev der, som anført ovenfor, gennemført et nyt syn og skøn ved en ny skønsmand, der kom til den samme overordnede konklusion som skønserklæringen for boligretten - nemlig at der var basis for en markedslejenedsættelse. 

Men uanset, at der nu var to skønserklæringer i sagen udarbejdet af to forskellige skønsmænd, der gav lejer støtte i sin nedsættelse-spåstand, fandt landsretten ikke, at skønserklæringernes konklusioner i tilstrækkelig grad var understøttet af konkrete sammenligningslejemål eller øvrige relevante oplysninger.

Udlejer var i sagen repræsenteret af Bech-Bruun. 

Dommen er endnu ikke optrykt i nogen juridiske tidsskrifter.

 

bygninger_glasfacader