Da lejer ikke efterkom udlejers anmodning om modtagelse af oplysninger om den indtrædende lejer, havde udlejer vægtige grunde til at modsætte sig afståelsen.

Sagen omhandlede afståelse af et erhvervslejemål, hvorfra der blev drevet slagterivirksomhed.

Udlejer solgte i 2016 sin slagterivirksomhed til lejer, og der blev i den forbindelse indgået en lejekontrakt med afståelsesret for lejer.

Lejer havde økonomiske problemer og afstod i juli 2018 lejemålet til en ny lejer, der havde samme ejerkreds som lejer, for kort derefter at gå konkurs.

I forbindelse med afståelsen anmodede lejer udlejer om at tiltræde afståelsen. Dette nægtede udlejer, medmindre udlejer fik tilsendt oplysninger om ledelsen og økonomien i den indtrædende lejer, idet udlejer ikke havde tiltro til, at ledelsen i lejer, der også udgjorde ledelsen i den indtrædende lejer, kunne sikre en forsvarlig drift af slagterivirksomheden.

Da lejer efter en måned endnu ikke havde modtaget de efterspurgte oplysninger om den indtrædende lejer, gjorde udlejer lejer opmærksom herpå, og da lejer måneden efter fortsat ikke havde modtaget oplysningerne, afviste udlejer at godkende afståelsen og bad den indtrædende lejer fraflytte lejemålet. 

Den indtrædende lejer nægtede at fraflytte lejemålet, men afstod lejemålet til en ny lejer, som udlejer rykkede for lejebetaling, da huslejen ikke blev betalt rettidigt.

 

koebenhavn_hustage
Landsrettens dom

Landsretten fandt, at udlejer havde haft vægtige grunde til at modsætte sig afståelsen efter gentagne anmodninger ikke at have modtaget oplysninger om den indtrædende lejers økonomi og ledelsesforhold.

Landsretten fandt videre, at den indtrædende lejers senere afståelse af lejemålet til en ny lejer var uden retsvirkning, da lejekontrakten var ophørt på dette afståelsestidspunkt. Det var i den forbindelse også uden betydning, at den indtrædende lejer havde tilbudt at stille sikkerhed for købesummen i henhold til en køberet til ejendommen, der var indgået i forbindelse med overdragelsen af slagteriet. Det var desuden uden betydning, at udlejer havde rykket den lejer, som den indtrædende lejer havde afstået lejemålet til, for lejebetaling.

Dommen er optrykt i T:BB 2022.643 V.