Forsyningstilsynet har den 2. september 2022 sendt udkast til tilkendegivelse om en ny regulering af gæsteprincippet i standardvejledning for netselskabers bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet (Tilslutningsbestemmelserne) i offentlig høring. Eventuelle bemærkninger skal indsendes til Forsyningstilsynet senest den 3. oktober 2022.

I elforsyningsloven er det forudsat, at energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede aftaler og vejledninger til brug for fastsættelse af priser og betingelser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser, jf. elforsyningslovens § 73 b.

Forsyningstilsynet fører tilsyn med sådanne aftaler og vejledninger. Når Forsyningstilsynet har taget en standardaftale eller vejledning til efterretning, kan netvirksomheden påregne at få metoden godkendt af Forsyningstilsynet umiddelbart efter anmeldelse, i det omfang netvirksomheden anvender aftalen eller vejledningen uden afvigelser.

Green Power Denmarks (tidligere Dansk Energis) standardiserede vejledning for netselskabers bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet – de såkaldte ”Tilslutningsbestemmelser” – er et eksempel på en vejledning, der udspringer af elforsyningslovens § 73 b, og det er netop disse Tilslutningsbestemmelser, som Green Power Denmark gennem sin anmeldelse ønskede at få ændret, for så vidt angår reguleringen af gæsteprincippet, herunder navnlig muligheden for at fravige gæsteprincippet. Anmeldelsen skete som følge af, at Forsyningstilsynet mente, at det var nødvendigt at ændre Tilslutningsbestemmelserne, så der blev skabt større klarhed i den situation, hvor netselskabet benytter sin ret til at tilslutte andre kunder til et eksisterede elanlæg, der er placeret på en kundes ejendom.

Reguleringen af gæsteprincippet i Tilslutningsbestemmelserne
Gæsteprincippet er som bekendt en udfyldende regel, der som udgangspunkt finder anvendelse i tilfælde, hvor en grundejer uden vederlag giver tilladelse til, at en ledningsejer kan anbringe en ledning på dennes ejendom. Gæsteprincippet indebærer, at ledningsejeren som ”gæst” skal bekoste ledningsarbejder, der er nødvendiggjort af grundejerens ændrede benyttelse af det areal, hvor ledningen er anbragt. Det er muligt at fravige gæsteprincippet ved aftale.

Gæsteprincippet er reguleret i Tilslutningsbestemmelsernes pkt. 3.1.6 – 3.1.8. Nedenfor er de væsentligste dele af reguleringen citeret, idet det bemærkes, at den del af reguleringen, der er kursiveret, udgør de nye ændringer, som Forsyningstilsynet har lagt op til skal godkendes:

”3.1.6 Elanlæg på Kundens ejendom

Af hensyn til Netselskabets leveringsforpligtelse over for den ejendom, hvortil der er rekvireret elforsyning, kan det være nødvendigt, at der anbringes Elanlæg i eller på den pågældende ejendom. I sådanne tilfælde skal Netselskabet vederlagsfrit have stillet areal eller rum til rådighed af Kunden (…).

3.1.7 Forsyning via Elanlæg på Kundens ejendom

Netselskabet har ret til at forsyne andre Kunder fra de Elanlæg, der er anbragt på Kundens ejendom. Kunden er forpligtet til at tillade andre Kunders senere tilslutning af Stikledninger.

3.1.7.1 Tilslutning af andre kunder via Elanlæg på Kundens ejendom

Hvor Netselskabet tilslutter andre kunder i Elanlægget, er Kunden, på det tidspunkt hvor denne tilslutning etableres, berettiget til sædvanlig servituterstatning for så vidt angår de ledninger, der etableres i forbindelse med tilslutningen af andre kunder. Såfremt der ikke kan opnås enighed om erstatningens størrelse fastsættes denne i henhold til elsikkerhedslovens bestemmelser herom. Netselskabet har ret til at lade Elanlæg, til brug for andre kunders tilslutning, tinglyse servitutstiftende på Kundens ejendom (…).

3.1.8 Flytning af Elanlæg på Kundens ejendom

Hvis Netselskabets Elanlæg, herunder også yderligere tilslutninger jf. pkt. 3.1.7 (samt 3.1.7.1), skal flyttes, enten permanent eller midlertidigt, på grund af forhold hos Kunden, skal Kunden betale Netselskabets omkostninger forbundet med flytningen (…).” 

Elmast

Forsyningstilsynets vurdering
Forsyningstilsynet har i udkastet lagt op til, at ændringsanmodningerne skal godkendes, fordi tilsynet har vurderet, at ændringerne sikrer, at de kollektive elforsyningsvirksomheder stiller deres ydelser til rådighed for elforbrugerne på gennemsigtige, objektive, rimelige og ikkediskriminerende vilkår, således som det er forudsat i elforsyningslovens § 6 d.

For så vidt angår spørgsmålet om rimelighed, udtaler Forsyningstilsynet, at ændringsanmodningerne må anses for rimelige, idet kunden vil være berettiget til at modtage en økonomisk kompensation i de tilfælde, hvor denne oplever en rådighedsindskrænkning på sin ejendom som følge af, at elanlægget også tilsluttes til fx omkringliggende ejendomme. Forsyningstilsynet udtaler i forlængelse heraf, at ændringsanmodningerne indebærer, at ”ledningerne til netudbygning som det klare udgangspunkt vil ligge på gæstevilkår. Udgangspunktet fraviges, hvis der betales kompensation i forbindelse med yderligere tilslutninger i eksisterende anlæg”. 

Bech-Bruuns kommentarer
Det er helt grundlæggende en god idé at få afklaret rækkevidden af gæsteprincippet i tilfælde, hvor der kan opstå særlig tvivl om, hvorvidt det er fraveget eller i øvrigt overhovedet finder anvendelse.

Et sådant tvivlsspørgsmål kan fx opstå i de særlige tilfælde, hvor en transformer anbringes og tilsluttes på én bestemt grundejers ejendom for udelukkende at forsyne den. (By)retspraksis peger i skrivende stund i forskellige retninger, når det gælder spørgsmålet om, hvorvidt gæsteprincippet i disse tilfælde finder anvendelse.

Omvendt ligger det i retspraksis mere fast, at transformeren i hvert fald bliver ”grebet” af gæsteprincippet, senest på det senere tidspunkt hvor der måtte være yderligere grundejere, der tilsluttes transformeren, idet transformeren på dette tidspunkt indgår i et kollektivt forsyningsnet.

De nye Tilslutningsbestemmelser regulerer netop dette spørgsmål, men med det omvendte resultat. Efter det nye udkast vil kunden (grundejeren) skulle betale for flytningen af elanlægget, uanset om elanlægget alene er tilsluttet til kundens ejendom, eller om elanlægget også på et senere tidspunkt tilsluttes til andre ejendomme, hvor han efter den gældende baggrundsret ellers ville være begunstiget af gæsteprincippet.

Det forekommer derfor besynderligt, når Forsyningstilsynet udtaler, at ændringerne må anses for at være ”rimelige”, fordi de indebærer, at ”ledningerne til netudbygning som det klare udgangspunkt vil ligge på gæstevilkår", jf. s. 10 i udkastet. Det fremgår ganske vist på samme side i udkastet, at: ”Udgangspunktet fraviges, hvis der betales kompensation i forbindelse med yderligere tilslutninger i eksisterende anlæg”, hvilket kendes fra retspraksis, hvor der tales om fravigelse af – eller manglende anvendelse af – gæsteprincippet dersom der er betalt erstatning eller vederlag, men dette synes ikke at gøre nogen forskel her, hvor det af det foreslåede pkt. 3.1.8 fremgår, at ”Kunden [skal] betale Netselskabets omkostninger forbundet med flytningen”, uanset om en erstatning er blevet udløst via det foreslåede pkt. 3.1.7.1.

Hvis Green Power Denmarks ændringer accepteres, vil udgangspunktet så vidt ses være, at grundejeren på intet tidspunkt kan påberåbe sig gæsteprincippet – heller ikke i de tilfælde, hvor der gennemføres en netudbygning. Kunden (grundejeren) er med de nye dele i pkt. 3.1.8 tvunget til at acceptere en fravigelse af gæsteprincippet. Green Power Denmark har dog lagt op til, at kunden kan modtage en servituterstatning for så vidt angår de ledninger, der etableres i forbindelse med tilslutningen af andre kunder. Afviser kunden at modtage en sådan servituterstatning, er det som det mindre i det mere naturligvis heller ikke ensbetydende med, at gennemførelsen af netudbygningen medfører, at elanlægget herefter bliver omfattet af gæsteprincippet, idet det nye pkt. 3.1.8 som nævnt ikke lægger op til, at gæsteprincippet kan anvendes som udfyldende regel i tilfælde, hvor kunden ikke ønsker en servituterstatning i forbindelse med netudbygningen.

Det er bekymrende, at Forsyningstilsynet tilsyneladende har baseret sit udkast til de nye Tilslutningsbestemmelser på en fejlagtig vurdering af, hvilke retlige konsekvenser ændringerne har for navnlig kunderne – dvs. grundejerne. Forsyningstilsynet bør derfor genoverveje, om den retsstilling, som ændringerne af Tilslutningsbestemmelserne vil medføre, reelt også er ønskelig, idet den synes at sætte forbrugerne i en vanskelig situation.

Bech-Bruun rådgiver og fører retssager om alle aspekter af ledningsretten, herunder gæsteprincippet hvor vi har bistået i nogle af de allerseneste toneangivende domme for såvel landsret og Højesteret. Du er velkommen til at kontakte os iht. ovenstående kontaktoplysninger.