Boligretten fandt, at der var sket en sammen-blanding af regelgrundlaget for sammenligningslejemål i forbindelse med at lejen for et lejemål i en småejendom blev fastsat. Boligretten hjemviste sagen til fornyet behandling i huslejenævnet.

Lejeren af et småhuslejemål indbragte en sag om lejens størrelse for huslejenævnet.

Lejemålet var gennemgribende forbedret og huslejenævnet udtalte, at værdien af de i lejemålet udførte forbedringer inden for en toårig periode utvivlsomt oversteg de fastsatte beløbsgrænser i lejelovens § 19, stk. 2.

Huslejenævnet godkendte den aftalte årlige leje, og udtalte i den forbindelse, at man anså betingelserne i lejelovens § 19, stk. 2, om gennemgribende modernisering for at være opfyldt, og derfor var sammenligning sket med lejemål omfattet af lejelovens § 19, stk. 2, om gennemgribende forbedret lejemål.

Lejer indbragte sagen for retten med påstand om, at sagen skulle hjemvises til fornyet behandling i huslejenævnet.

Det følger af lejelovens § 32 om småhuslejemål, at sammenligningen skal ske med lejemål, som er omkostningsbestemt reguleret efter lejelovens § 23.

Boligretten fandt, at huslejenævnet havde foretaget en prøvelse af lejens størrelse målt op mod gennemgribende moderniserede lejemål. Da sådanne lejemål ikke nødvendigvis har fået lejen omkostningsbestemt reguleret efter lejelovens § 23, var der sket en sammenblanding af regelgrundlaget, og boligretten hjemviste sagen til fornyet behandling i huslejenævnet.

Villakvarter

Note:
I forbindelse med sammenskrivningen af boligreguleringsloven og lejeloven har boligministeren i et notat udtalt, at det er ministeriets vurdering, at en ordlydsfortolkning af lejelovens § 32 fører til, at lejemål, som er gennemgribende forbedrede med en lejefastsættelse efter lejelovens § 19, stk. 2, kan anvendes til sammenligning, når lejen for lejemål i småejendomme skal fastsættes. Det er blot et krav, at sammenligningslejemålet er tilsvarende med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet og vedligeholdelse, og hvor lejen er reguleret efter lejelovens § 23.

Dommen er optrykt i T:BB 2022.487 B