Fra den 1. januar 2023 skal ordregivere indhente en vejledende udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hver gang det skal vurderes, om en tilbudsgiver opfylder betingelserne for self-cleaning i udbud.

I juni vedtog Folketinget en række ændringer af udbudsloven samt en række tilpasninger i tilbudsloven og lov om Klagenævnet for Udbud.

Den ene af disse ændringer af udbudsloven træder, som den sidste, i kraft den 1. januar 2023, og det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at der fra årsskiftet gælder en ny procedure i forbindelse med vurderingen af tilbudsgiveres dokumentation for pålidelighed.

Ændring af processen for vurdering af dokumentation af pålidelighed (self-cleaning)

Ændringen omhandler ordregivers vurdering af, hvorvidt en tilbudsgiver, som er omfattet af en udelukkelsesgrund, i tilstrækkelig grad har dokumenteret, at tilbudsgiveren alligevel er pålidelig og dermed egnet til at deltage i udbuddet – såkaldt ”self-cleaning”.

Som reglerne er nu, er det alene op til ordregiver at vurdere, hvorvidt betingelserne for self-cleaning er opfyldt. Med ændringen, der træder i kraft den 1. januar 2023, bliver ordregivere forpligtet til at indhente en vejledende udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, om hvorvidt tilbudsgiveren i tilstrækkelig grad har dokumenteret sin pålidelighed, før ordregiver træffer beslutning om udelukkelse. Udtalelsen bliver alene af vejledende karakter, og ordregiver skal således fortsat foretage sin egen pålidelighedsvurdering, og i den forbindelse er ordregiver ikke bundet af udtalelsen.

Den obligatoriske forelæggelsesordning bliver gældende i alle former for udbud omfattet af udbudsloven, hvor spørgsmålet om self-cleaning er aktuelt. Da dette er et spørgsmål, der ofte dukker op i  udbudsprocedurer, får bestemmelsen betydning for en del fremtidige udbud.

Hænder Papir Kuglepen Stempel Underskrift
Udarbejdet som en hjælp til ordregivere

Formålet med den vejledende udtalelse er, ifølge bemærkningerne til lovforslaget, at samle den nødvendige viden og erfaring og dermed sikre et bedre kompetencegrundlag for gennemførelsen af vurdering af dokumentation for pålidelighed. Det er således hensigten, at den vejledende udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal være en hjælp til ordregivere ved denne vurdering.

Bech-Bruuns kommentar

Det er endnu uvist, hvor lang sagsbehandlingstiden hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil blive. Alt andet lige medfører bestemmelsen imidlertid et ekstra trin i udbudsprocessen, som ordregiver forpligtes til at følge. Da ordregiverne skal afvente Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledende udtalelse, før udbudsprocessen kan fortsætte, bør dette ekstra trin også tænkes ind i udbudstidsplanen.

Henset til det betydelige antal udbud, der hvert år gennemføres i Danmark, kan man frygte, at der med den obligatoriske forelæggelsesordning vil opstå sagspukler i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og uanset sagsbehandlingstiden hos styrelsen må det forventes, at den obligatoriske udtalelse i nogle tilfælde vil medføre en forsinkelse i udbudsprocessen.

Den nye obligatoriske forelæggelsesordning gælder alene for udbud, hvor udbudsbekendtgørelsen offentliggøres efter den 1. januar 2023. Hvis udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort før den 1. januar 2023, er ordregiver ikke forpligtet til at indhente en vejledende udtalelse, uanset at udbuddet afsluttes efter den 1. januar 2023.