Photo of Claus Barrett Christiansen Claus Barrett Christiansen Partner +4572273633

Ændringer på forbrugerområdet i EU trådte i kraft den 1. januar 2022.

Den Europæiske Union har længe haft et særligt fokus på forbrugerbeskyttelse. Med to nye direktiver på forbrugerområdet i EU er der nu lagt et yderligere pres på sælgeren og dennes forpligtelser. Reglerne har overordnet set til formål at skærpe sælgerens forpligtelser med hensyn til varernes egnethed, varernes overensstemmelse med varebeskrivelsen og karakteristikaene for de solgte varer. Derudover er det i direktiverne fastsat, at forbrugerne også opnår en vis beskyttelse ved køb af digitale varer og ydelser.

Der er tale om en væsentlig ændring i forhold til blot at levere varer ”som de er” uden garanti eller erklæring om overensstemmelse mellem varer og beskrivelse. Ændringerne har blandt andet til formål at forhindre, at forbrugere skal bruge yderligere ”skjulte” omkostninger for at kunne udnytte varerne fuldt ud. 

Digitale ydelser og varer med digitale elementer
Først og fremmest medfører de nye regler på området, at forbrugergarantien ikke alene dækker pengeydelser/varer, men også digitale ydelser og varer med digitale elementer.

Ifølge direktivet for digitale ydelser er sælgeren forpligtet til at sikre, at forbrugerne kan anvende produktet sikkert i løbet af produktets levetid. Det indebærer blandt andet, at sælgeren er forpligtet til at levere alle opdateringer, som er nødvendige for at fastholde og sikre en mangelfri vare/ydelse. Hvis der er tale om en engangsydelse, for eksempel e-bøger, film, billeder og lignende, gælder forpligtelsen, så længe forbrugeren med rimelighed kan forvente en opdatering af varen/ydelsen. Det er endnu ikke defineret, hvad der med rimelighed kan forventes.

Hvis der er tale om en fortsat levering af digitale varer/ydelser, for eksempel streamingtjenester, gælder forpligtelsen, så længe sælgeren skal levere varen/ydelsen. Forpligtelsen gælder med andre ord i hele den periode, hvor man for eksempel har et abonnement på den pågældende ydelse.

Forpligtelsen til at opdatere de pågældende varer/ydelser kan kun fraviges ved aftale mellem parterne. 

EU_flag

Udvidelse af formodningsperiode
Garantirettighederne har indtil nu kun omfattet mangler, som allerede var til stede på leveringstidspunktet. Indtil det modsatte er bevist, har der været en formodning for, at manglen var til stede på leveringstidspunktet, hvis den viser sig inden for seks måneder efter leveringstidspunktet. Denne formodningsperiode er, med den nye lovgivning, udvidet til et år. Det vil altså sige, at forbrugeren, inden for det første år efter leveringstidspunktet, ikke skal bevise, at manglen forelå på leveringstidspunktet, for at kunne påberåbe sig manglen. Omvendt, hvis sælgeren påstår, at manglen er forårsaget af køberen, skal sælgeren ligeledes kunne bevise dette inden for et år efter leveringstidspunktet. Hvis sælgeren ikke kan bevise dette, er sælgeren forpligtet til at rette op på manglen uden omkostninger.

Reklamation og mangelsindsigelser
Sælgeren er fortsat ansvarlig over for forbrugeren i relation til mangler ved varen, som viser sig inden for to år efter leveringstidspunktet. Den nye lovgivning medfører dog, at forbrugerens garantirettigheder forældes to måneder efter udløbet af den toårige garantiperiode. Forbrugeren kan dermed reklamere i op til 26 måneder efter leveringstidspunktet. Garantirettighederne forældes dog ikke, hvis sælgeren svigagtigt har fortiet manglen.

De nye direktiver ændrer ikke på forbrugerens mangelsindsigelser, såsom reparation og/eller udskiftning af produktet, afslag i prisen og annullering af salgsaftalen. Det er dog udtrykkeligt fastsat med de nye direktiver, at forbrugeren kan nægte at betale nogen del af prisen, indtil sælgeren har opfyldt sine forpligtelser i henhold til garantien.

Vi holder vores klienter og andre interesserede orienterede og står til rådighed for spørgsmål.