Med den kommende EU Data Act vil en større mængde data blive stillet til rådighed for alle økonomiske sektorer. EU Data Act fastsætter rammerne for, hvem der må anvende og få adgang til hvilke data, samt til hvilke formål denne data må anvendes. EU Data Act vil samtidig også sikre et effektivt skift af cloud-udbydere.

Forslaget til EU Data Act er på nuværende tidspunkt under forhandling i EU og har endnu ikke været førstebehandlet. Det kan dog allerede nu være relevant for virksomheder at overveje betydningen af de kommende regler.

EU-Kommissionen offentliggjorde den 23. februar 2022 et forslag til en ny forordning om harmoniserede regler om fair adgang til og anvendelse af data (Data Act). Den nye Data Act er fremsat som led i EU’s datastrategi, som blev præsenteret i februar 2020. Formålet med EU’s datastrategi er at sikre fri bevægelighed af data, som kan anvendes af virksomheder, forskere og offentlige myndigheder til at skabe innovation og vækst.

EU-Kommissionens forslag til Data Act indeholder i hovedtræk regler om:

  • Datadeling
  • Dataaftaler
  • Offentlige myndigheders adgang til data
  • Skift af cloud-udbyder
  • Overførsel af ikke-personoplysninger til tredjelande
  • Databasebeskyttelse (undtagelse til databasedirektivet).
Servere

Effektivt skift af cloud-udbyder
De nye regler om skift af cloud-udbydere fastslår, at kunden af en cloud-tjeneste skal kunne opsige aftalen med cloud-udbyderen med et opsigelsesvarsel på højst 30 kalenderdage.

Forslaget til Data Act artikel 24 indeholder en række nye aftalevilkår for cloud-udbydere, som gør det lettere omkostningsfrit at skifte fra en cloud-udbyder til en anden, der dækker samme tjenestetype. Den forslåede artikel 24 fastslår, at en aftale mellem cloud-udbyderen og kunden skal være skriftlig og indeholde:

a) bestemmelser, hvorefter det er muligt for kunden på dennes anmodning at skifte cloud-udbyder eller at overføre alle data, applikationer og digitale aktiver genereret af kunden til et eksternt system i en overgangsperiode på 30 kalenderdage

b) en udtømmende specifikation af alle kategorier af data og applikationer, der kan eksporteres under skiftet

c) en minimumsperiode for dataudtræk på mindst 30 kalenderdage begyndende efter udløbet af overgangsperioden på 30 dage.

I overgangsperioden nævnt i a) er cloud-udbyderen forpligtet til at medvirke til, og hvor teknisk muligt, fuldføre skifteprocessen så effektivt som muligt samt sikre fuld kontinuitet i leveringen af funktioner og tjenester. Cloud-udbyderen kan foreslå en alternativ overgangsperiode, hvis overgangsperioden ikke er teknisk gennemførlig, som dog ikke må ikke overstige seks måneder. 

Samlet set medvirker de foreslåede bestemmelser i Data Act om skift af cloud-udbyder, at visse handelsmæssige, tekniske, kontraktmæssige og organisatoriske hindringer for at skifte cloud-udbyder effektivt fjernes. 

Bech-Bruun anbefaler, at virksomheder løbende holder sig opdateret om Data Act, som kan få betydning for både data og it-kontrakter.