Med det øgede fokus på klimaændringer har IMO indført en række initiativer for at reducere emissioner af drivhusgasser i skibsfarten. Fra den 1. januar 2023 træder IMO’s kortsigtede energieffektivitetskrav til eksisterende skibe i kraft. Herefter vil der gælde nye tekniske og operationelle krav til eksisterende skibes energieffektivitet.

De kortsigtede IMO-tiltag

I april 2018 vedtog IMO en indledende strategi med henblik på at reducere drivhusgasemissioner fra skibe. Strategien fastlagde en række målsætninger, herunder et kortsigtet mål om en reduktion af drivhusgas emissioner fra lastskibe med 40% inden 2030.

I tråd med IMO’s kortsigtede reduktionsmålsætning vedtog IMO i juni 2021 nye energieffektivitetskrav til eksisterende skibe. Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI) sætter nye tekniske krav til skibets energieffektivitet, mens Carbon Intensity Indicator (CII) sætter nye operationelle krav til skibets anvendelse.

De nye energieffektivitetskrav er implementeret i dansk ret under bekendtgørelse nr. 1425 af 28. oktober 2022 om forebyggelse mod forurening fra skibe, som trådte i kraft den 1. november 2022. EEXI- og CII-kravet er indeholdt i bekendtgørelsens bilag 6, og efterlevelse vil først være påkrævet ved det først kommende syn placeret efter den 1. januar 2023.

Det tekniske energieffektivitetskrav (EEXI)

EEXI er en udvidelse af det eksisterende energieffektivitetskrav for nye skibe (EEDI). Alle eksisterende skibe over 400 bruttotonnage, uanset hvilket år skibet blev bygget, vil blive underlagt EEXI-kravet.

Konkret har IMO foreslået to tekniske skibsmodifikationer med henblik på skibes efterlevelse af EEXI-kravet. For begge tekniske skibsmodifikationer har IMO udstedt resolutioner med retningslinjer for deres implementering. Den første foreslåede skibsmodifikation er en begrænsning af skibets propelakselkraft (SHaPOLi). Den anden foreslåede skibsmodifikation er en begrænsning af skibets motorkraft (EPL).

Det forventes, at SHaPOLi og EPL kan indføres i forbindelse med den regelmæssige vedligeholdelse af skibet. Det må derudover forventes, at begge skibsmodifikationer vil medføre, at skibets maksimale hastighedskapacitet reduceres med ca. 25%.

Verifikation af skibets efterlevelse af EEXI-kravet vil blive dokumenteret ved notering i skibets internationale energieffektivitetscertifikat.

Containerskib Containere Skib Sejler Vand Hav Fragtskib
Det operationelle energieffektivitetskrav (CII)

CII er et årligt klassificeringssystem for skibe over 5.000 bruttotonnage. Skibe får tildelt en rating fra A til E hvert år, hvor E er den laveste rating. Hvis et skib modtager en E-rating for et enkelt år eller en D-rating i tre år i træk, skal den skibsspecifikke driftsplan (SEEMP) revideres med henblik på indarbejdelse af de nødvendige korrigerende tiltag, for at skibet kan opnå en rating på minimum C.

Gennem CII-kravet vil et skibs udledte CO2 pr. lastekapacitet og sømil blive udregnet. På den baggrund kan det gennem et skibs CII-rating illustreres, hvor energieffektivt et skib transporterer gods eller passagerer. Den årlige CII beregnes ud fra data indberettet efter DCS-ordningen. Frem mod 2030 bliver kravene til de enkelte CII-ratings skærpet. De første ratings af skibes operationelle energieffektivitet vil herefter være tilgængelige fra 2024.

Påvirkning af shippingaktiviteter

For igangværende og nye befragtningsaftaler skal bortfragtere såvel som befragtere være opmærksomme på, at EEXI-kravet kan medføre en ændring af skibets aftalte beskrivelse og specifikationer. Derudover forventes CII-kravet at sætte nye markedsbaserede forventninger til skibets tidligere anvendelse, ligesom ændringer i CII-ratingen kan få betydning for forholdet mellem bort- og befragter, og ved et eventuelt videresalg. BIMCO har i den forbindelse arbejdet på en CII-klausul, der - siden denne nyhed blev publiceret - er blevet offentliggjort. Læs mere om CII-klausulen fra BIMCO her.

De nye energieffektivitetskrav forventes at få en vidtrækkende påvirkning af shippingbranchen.

Hos Bech-Bruun kan vores specialister rådgive om de nye energieffektivitetskrav og deres påvirkning af igangværende og fremtidige shippingaktiviteter.