Indenrigs- og Boligministeriet har den 30. august 2022 autoriseret en typeformular A, 10. udgave.

Folketinget vedtog en ny lejelov, som trådte i kraft den 1. juli 2022. På den baggrund er der kommet en ny typeformular A, 10. udgave for udlejning af beboelseslejligheder herunder blandede lejemål og værelser i private udlejningsejendomme, som erstatter den gældende typeformular A, 9. udgave.

Den nye typeformular A, 10. udgave er autoriseret pr. 1. september 2022, og kan derfor kun bruges i lejeforhold, som indgås den 1. september 2022 eller herefter. Ved indgåelse forstås aftaletidspunktet, hvilket som oftest også kan betegnes som underskriftstidspunktet på lejekontrakten. 

Der vil være en overgangsperiode, hvor både typeformular A, 9. udgave og typeformular A, 10. udgave kan benyttes. Typeformular A, 9. udgave må fortsat anvendes frem til og med den 31. december 2022, men fra 1. januar 2023 er det kun typeformular A, 10. udgave, som må anvendes. 

 

koebenhavn_hustage_bechbruun

Ændringer i typeformularen 
Den nye typeformular indeholder flere ændringer i forhold til den gamle typeformular.

Indenrigs- og Boligministeriet har rettet paragrafhenvisninger til den nye lejelov, som trådte i kraft 1. juli 2022. 

Fortrykte vilkår i § 11-tillæg 
I § 11 er der som noget helt nyt indsat en fortrykt tekst, hvor der kan angives om lejemålet er omfattet af reglerne om fri leje, og i bekræftende fald på baggrund af hvilket grundlag. 

Derudover er der indsat en fortrykt tekst om, at der kan indgås aftale om nettoprisindeksering af lejen. I denne tekst skal det angives, hvornår reguleringen foretages, hvilken måneds nettoprisindeks der ligger til grund for reguleringen, og hvornår den første regulering finder sted. 

Uanset om ovenstående bestemmelser er relevante for det konkrete lejemål, bør den fortrykte tekst ikke slettes.  

Udlejere skal ikke fremadrettet indsætte klausuler om fri leje og nettoprisindeksering, men skal i stedet udfylde den allerede fortrykte tekst. 

Skriftlig mangelliste 
I den nuværende typeformular A, 9. udgave, er der ikke i den fortrykte tekst angivet, at lejer skriftligt senest 14 dage efter lejeforholdet begyndelse skal meddele udlejeren, hvis lejerne ønsker at påberåbe sig mangler. Kravet om skriftlighed er ikke videreført til Typeformular A, 10. udgave. Dette er ikke hensigtsmæssigt, hvorfor udlejer bør overveje at indsætte en klausul herom i lejeaftalens § 11.