Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået trepartsaftale om initiativer mod seksuel chikane på de danske arbejdspladser.

Parterne er blevet enige om en række initiativer, som skal understøtte en kulturforandring på den enkelte arbejdsplads og give en række redskaber til at forebygge og håndtere seksuel chikane.

Initiativerne iværksættes med henblik på at sikre klare regler på området og skal være med til at tydeliggøre både arbejdsgiveres og medarbejderes ansvar og pligter.

De 17 initiativer er inddelt i disse fem emner:

  • Et klart regelgrundlag i sager om seksuel chikane og højere godtgørelser i grove sager
  • Fokus på beskyttelse mod seksuel chikane på den enkelte arbejdsplads
  • Øget viden om seksuel chikane
  • Indsats i forhold til unge – bedre retsstilling for elever og lærlinge, der har været udsat for seksuel chikane
  • Et fremadrettet fokus på at modgå seksuel chikane 
  • En række af initiativerne kræver lovændringer, hvorfor trepartsaftalen skal igennem Folketinget.  


Kontor Mennesker Skygger Vinduer

Bech-Bruuns kommentar
Med den nye trepartsaftale skærpes sanktionerne i sager, som vedrører seksuel chikane. Aftalen lægger op til, at godtgørelsesniveauet i særligt grove sager skal forhøjes, hvorfor det med aftalen kan få større konsekvenser, såfremt en arbejdsplads ikke lever op til sine forpligtelser.

Samtidig understreges det med aftalen, at det ikke kun er arbejdsgiveren, som skal bidrage til et arbejdsmiljø uden seksuel chikane, men at de ansatte tillige har pligt til at bidrage til at forebygge og håndtere seksuel chikane på arbejdspladsen.

Bech-Bruun vil følge trepartsaftalens gang gennem Folketinget tæt.

Læs aftaleteksten her samt en uddybende beskrivelse af de enkelte initiativer her