Photo of Kristian Raun Larsen Kristian Raun Larsen Senioradvokat 72273327

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har i et nyligt offentliggjort notat vurderet, at modtagere af støtte til anvendelse af biogas i perioden 2018-2020 ikke er blevet overkompenseret. Den næste overkompensationsvurdering vil blive foretaget for perioden 2019-2021.

Siden EU-Kommissionen i 2015 statsstøttegodkendte støtte til biogas, har et af de helt store spørgsmål været, om støttemodtagerne kan blive overkompenseret ved at modtage støtten. Støtten reguleres i forhold til gas- og elpriserne og den generelle prisudvikling. Stiger naturgasprisen mindre end oprindeligt forventet, og ses der samtidig en markant stigning i elpriserne, bliver tilskuddet også større, end det oprindeligt var forventet ved støtteordningens vedtagelse. Det skete for eksempel i 2017, og Energistyrelsen besluttede derfor at nedsætte støttesatsen fra 2019.

Nedsættes støtten som følge af overkompensation, kan det ses direkte på bundlinjen, og det vil have betydning for fastsættelsen af anlæggets værdi i en overdragelsessituation. Spørgsmålet om overkompensation er derfor af stor betydning både for ejere af biogasanlæg, finansielle investorer og potentielle købere.

I 2018 nedsatte energiforligskredsen en arbejdsgruppe bestående af Biogas Danmark, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og herunder Energistyrelsen med henblik på at finde en ny metode med et retvisende datagrundlag til vurdering af biogasstøtteordningerne.

Den nye metode blev offentliggjort i september i år og skaber, efter vores vurdering, større tryghed for anlægsejere – også i perioder, hvor det går godt.

Støtte til anvendelsen af biogas
Der gives støtte til anvendelsen af biogas til elproduktion i stedet for naturgas, opgradering og afsætning til gasnettet samt anvendelse af biogas til transport, proces og varmeproduktion. Støtten gives i form af en mindstepris eller pristillæg, der er afhængig af den konkrete anvendelse af biogassen.

Støtten udbetales på baggrund af målinger, og støttemodtagerne skal blandt andet opfylde bestemte krav om bæredygtighed i produktion og til dokumentation.

Overkompensation
I henhold til EU’s statsstøtteregler er Danmark forpligtet til at sikre, at støtteordningerne ikke indeholder et element af overkompensation, der giver støttemodtagerne en utilsigtet økonomisk gevinst.

Udfordringen med den hidtil anvendte metode til vurdering af overkompensation har været at sikre et datagrundlag af tilstrækkelig høj kvalitet samt at metoden har taget udgangspunkt i økonomien i et nyt stort biogasanlæg – og derfor ikke i tilstrækkelig grad har afspejlet den reelle driftsøkonomi for eksisterende biogasanlæg af forskellig størrelse og effektivitet.

Fremover vil vurderingen af en mulig overkompensation i stedet blive baseret på et antal repræsentative støttemodtageres offentlige årsregnskaber og en beregning af en estimeret markedspris for biogas på det grundlag. Den estimerede markedspris danner grundlag for den efterfølgende vurdering af meromkostningerne ved at anvende biogas i stedet for naturgas. Meromkostningen afspejler det støtteberettigede beløb.

Konstateres det, at støttesatserne er højere end det støtteberettigede beløb, vil der være tale om overkompensation, og det vil have den konsekvens, at støtten skal nedsættes. Der vil altså være tale om overkompensation, når støttemodtagernes samlede nettoudgifter ved anvendelse af biogas, inklusive støtte, er lavere end anvendelse af de alternative brændsler, eksempelvis brug af naturgas.

Beregningen af overkompensation sker på grundlag af virksomhedernes indtægter, inklusive støtte (bruttofortjeneste), virksomhedernes omkostninger plus op til 10 procent forrentning, den samlede støttemængde og den faktiske naturgaspris det pågældende år.

Vurdering af overkompensation for perioden 2018-2020 og fremover
Overkompensationsvurderingen foretages hvert år på baggrund af den samlede støtteintensitet over en rullende treårig periode. Første gang for 2018-2020, næste gang for 2019-2021 og så videre. Hvis der vurderes at være overkompensation, fx i 2021, og støtten derefter nedsættes, opstartes en ny treårig periode for 2022-2024.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har i notat af 2. december 2021 vurderet, at der ikke har været overkompensation i perioden 2018-2020, og at der derfor indtil videre ikke foretages ændringer af støttesatserne til anvendelse af biogas.

Bech-Bruuns kommentarer
Vi oplever en stor interesse fra ejere af biogasfællesanlæg og gårdbiogasanlæg til at sælge hele eller dele af virksomheden. Ligeledes har flere og flere investorer, herunder industrielle aktører, fået øjnene op for den danske biogasbranche. Derfor har vi inden for de senere år set en række transaktioner på området.

Derudover er der fortsat en stor interesse i at investere i nye projekter for etablering af biogas fællesanlæg, og der er en række anlæg under etablering rundt omkring i Danmark.

Et af de mere hyppige spørgsmål, vi får i forbindelse med enten overdragelser eller etablering af nye anlæg, er, hvilken sikkerhed der er for, at de gældende støtteordninger vil bestå fremover og ikke mindst niveauet af støtten.

Med den nye vurderingsmetode er vurderingskriterierne blevet langt mere gennemsigtige, hvilket alt andet lige kan give biogasbranchen større klarhed i forhold til, hvordan en mulig overkompensation opgøres, og den kan give branchen bedre mulighed for at foretage økonomiske dispositioner.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets notat af 2. december 2021 kan findes her.