Lørdage medregnes som en hverdag, når udlejer skal beregne, hvornår der tidligst kan afgives påkrav om manglende lejebetaling.

Udlejer og lejer have indgået en lejekontrakt, hvor det var aftalt, at lejen forfaldt til betaling den 1. i hver måned.

I oktober 2021 skulle lejer dermed betale husleje senest fredag den 1. oktober 2021.

Lejer betalte ikke huslejen den 1. oktober 2021.

Udlejer sendte et påkrav til lejer onsdag den 6. oktober 2021 og en ophævelsesskrivelse fredag den 22. oktober 2021, da huslejen endnu ikke var betalt. 

I sagen var det omtvistet, hvorvidt lørdag skulle medregnes som en hverdag, og dermed om udlejer kunne afgive påkrav onsdag den 6. oktober 2021 eller torsdag den 7. oktober 2021.

 

tastatur_computer_bechbruun

Hvad siger loven?
Lejelovens § 93, stk. 2, 2. og 3. pkt., har følgende ordlyd:

”Udlejerens påkrav kan tidligst afgives efter 3. hverdag efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at lejeforholdet kan ophæves, hvis lejerestancen ikke betales inden fristens udløb. Er den i 2. pkt. nævnte hverdag en lørdag eller grundlovsdag, kan påkrav tidligst afgives den følgende hverdag.”

Fogedretten fandt, at lørdag ikke er en hverdag, hvorfor udlejer tidligst kunne afgive påkrav torsdag den 7. oktober 2021. Påkravet kunne derfor ikke danne grundlag for en ophævelse af lejemålet.

Modsat fandt landsretten, at lørdag medregnes som en hverdag ved beregningen af, hvornår udlejer tidligst kan afgive påkrav.

Udlejer havde derfor kunnet afgive påkrav den 6. oktober 2021 som sket, ligesom påkravsskrivelsen kunne danne grundlag for ophævelsen. 

Udlejers ophævelse var derfor gyldig.

Kendelsen er optrykt i UfR 2022.1586 V.