EU-Domstolen har i sin afgørelse (C-587/20) af 2. juni 2022 fulgt generaladvokatens forslag til afgørelse i sagen om, hvorvidt en politisk valgt sektorformand i en fagforening var omfattet af Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (”beskæftigelsesdirektivet”).

Sagen kort
Østre Landsret anmodede EU-Domstolen om præjudiciel afgørelse i en sag, som handlede om, hvorvidt det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at et fagforbund i sine love bestemte, at kandidater til posten som formand i en forbundssektor ikke måtte være fyldt 60 år på valgdagen.

Du kan læse vores tidligere nyhed om sagen samt generaladvokatens forslag til afgørelse her.

I relation til artikel 3, stk. 1, litra a) og d) i beskæftigelsesdirektivet argumenterede generaladvokaten overordnet for, at det ikke skal tillægges betydning, om hvervet opnås ved ansættelse eller ved valg på en generalforsamling. Direktivet, og dermed beskyttelsen mod forskelsbehandling, finder anvendelse i begge situationer.

Endvidere anførte generaladvokaten, at den foreliggende sag tillige måtte være omfattet af beskæftigelsesdirektivets anvendelsesområde, da det drejede sig om et hverv i en arbejdstagerorganisation.

EU-Domstolens afgørelse
EU-Domstolen fulgte generaladvokatens forslag til afgørelse.

EU-Domstolen bemærkede, at det ikke er EU-lovgivers ”hensigt at begrænse anvendelsesområdet for direktiv 2000/78 til stillinger, der besættes af en »arbejdstager«”. En sådan begrænsning fremgår heller ikke af ordlyden i artikel 3, stk. 1, litra a).

At hvervet blev besat ved ”valg” havde heller ikke betydning.

Endvidere fandt EU-Domstolen, at hvervet som formand for en arbejdstagerorganisation tillige er omfattet af direktivets artikel 3, stk. 1, litra d).

EU-Domstolen konkluderede herefter, at en aldersgrænse for at kunne vælges til hvervet som formand for en arbejdstagerorganisation, der er fastsat i denne organisations vedtægter, er omfattet af direktivets anvendelsesområde.

Bech-Bruuns bemærkninger
Det følger af EU-Domstolens afgørelse, at ikke alene ansættelsesforhold, men også udøvelse af et hverv, som er opnået ved valg, er omfattet af beskæftigelsesdirektivets forbud mod aldersdiskrimination.

Der er derfor grund til at antage, at for eksempel vederlagte bestyrelseshverv i private virksomheder er omfattet af beskæftigelsesdirektivets anvendelsesområde, og at aldersgrænser herfor ikke er gyldige.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lise Lauridsen, Sandro Ratkovic eller Morten Ulrich. Du kan også rette henvendelse til din kontaktperson hos Bech-Bruun.

 

EU_dom