Photo of Louise Heilberg Louise Heilberg Managing associate +4572273649

I begyndelsen af 2022 fremsatte transportministeren et lovforslag om ændring af færdselsloven og lov om private fællesveje. Lovforslaget blev vedtaget den 21. april 2022 af et flertal af Folketingets partier. Ændringerne til privatvejsloven giver hjemmel til, at kommunerne kan genoptage en hidtidig praksis, hvor kommunen indgår en aftale med grundejere om vintervedligeholdelses- og renholdelsesopgaver på private fællesveje.

Aftaler mellem kommunen og grundejer om vintervedligeholdelse og renholdelse
Vintervedligeholdelse og renholdelse af private fællesveje i byer og villakvarterer er en af de forpligtelser, der følger med ved at være grundejer af sådanne veje.

Der er hjemmel i privatvejsloven til, at kommunen kan overtage forpligtelsen og udføre arbejdet på grundejernes regning. Det har tidligere været praksis i nogle af landets kommuner, at kommunen aftalte med visse grundejere, at kommunen, mod betaling, udførte vintervedligeholdelses- og renholdelsesopgaver på private fællesveje for grundejernes regning. De aftaler har også været omtalt som såkaldte serviceordninger. Der var således ikke tale om en myndighedsbeslutning, men om en aftale.

Der var ikke hjemmel i privatvejsloven til at indgå sådanne aftaler, og Ankestyrelsen fandt i 2017, at der heller ikke var hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne, hvorefter de berørte kommuner måtte opsige aftalerne.

Med de nye ændringer til privatvejsloven indføres der hjemmel til, at kommunerne kan indgå aftaler med grundejerne af private fællesveje om, at kommunen, mod betaling, kan udføre de vintervedligeholdelses- og renholdelsesopgaver, som fremgår af privatvejsloven. Det omfatter blandt andet at rydde sne, og at der træffes foranstaltninger mod glat føre på vejen. Såfremt kommunen indgår sådanne aftaler, er det et krav, at kommunen sikrer, at arbejdet udføres billigst muligt. Af bemærkningerne til lovændringerne fremgår det, at det skal ske ved at indhente tre tilbud, medmindre udbudslovgivningen foreskriver en anden fremgangsmåde eller andet er aftalt.

Endelig har Folketinget rettet en henvisning i § 31, der henviste til de forkerte bestemmelser i vejloven.

De nye regler træder i kraft den 1. maj 2022.

Villakvarter

Bech-Bruuns kommentarer
Kommunerne skal med de nye regler være opmærksomme på, at der alene kan indgås aftaler om de opgaver, som kommunen har bestemt, skal udføres efter privatvejslovens § 79. Hvis kommunen ikke har truffet en sådan § 79-beslutning, kan der ikke indgås aftale. Kommunen vil heller ikke kunne udføre ekstraopgaver eller opgaver svarende til et serviceniveau, der ligger over det, som kommunen selv har bestemt i § 79-beslutningen.

Endelig skal kommunen huske at sikre en konkurrenceudsættelse af opgaven, så grundejerne får opgaven løst til den bedst mulige pris.