En milepæl på vejen til indfrielse af Danmarks klimamål er nået, da Folketinget i dag har vedtaget en lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport. Med loven fastsættes de nærmere krav til etablering og drift af offentligt tilgængelige ladepunkter til elektriske køretøjer på offentlige arealer.

Med lovens vedtagelse får kommuner og regioner endelig en reel mulighed for at fremme opstillingen af ladepunkter. Loven implementerer det såkaldte AFI-direktiv og træder i kraft den 6. april 2022. 

Muligheden for at fremme udbredelsen af ladepunkter sker ved, at der åbnes op for, at kommuner og regioner kan tildele private ret til at virke som operatører af ladepladser på arealer, som det offentlige har råden over. Det  kan fx være vejarealer, men også matrikulerede arealer ejet eller lejet af kommunen eller regionen. Det er således ikke en betingelse, at arealerne er udskilt til vejareal i matriklen. 

Det forudsættes i loven, at tildeling af retten til at opstille ladepunkter for private aktører skal ske på markedsvilkår, samt at retten til at virke som operatør skal udbydes efter de almindelige udbudsregler, som gælder i dag.   

Derudover er det i loven sikret, at kommuner og regioner i forbindelse med indgåelse af aftaler om etablering af offentligt tilgængelige ladepunkter har mulighed for at yde betaling til operatøren af ladepunkter i visse situationer, herunder hvis:

  1. Etablering af ladepunkter eller levering af opladningstjenester finder sted for at opfylde kommunens eller regionens forpligtelser i anden lovgivning.
  2. Betaling sker med midler, der er modtaget fra enten staten, EU eller private med henblik på at etablere ladepunkter på kommunens eller regionens arealer.
  3. Betaling sker med midler, der stammer fra indtægter, som kommunen eller regionen tidligere har modtaget i forbindelse med indgåelse af aftaler om etablering af offentligt tilgængelige ladepunkter.
  4. Ladepunktet etableres med henblik på opladning af private køretøjer tilhørende kommunens eller regionens medarbejdere og gæster.
  5. Ladepunktet etableres med henblik på opladning af kommunens eller regionens egne elektriske køretøjer, og kommunen eller regionen samtidig bestemmer, at ladepunktet skal gøres helt eller delvist offentligt tilgængeligt. I dette tilfælde kan kommunen eller regionen ifølge lovbemærkningerne yde betaling til operatøren for at virke som operatør af ladepunktet i de tidsrum, hvor ladepunktet er offentligt tilgængeligt.
  6. Adgangen til at yde betaling følger af regler fastsat af transportministeren.

Formålet med at give transportministeren en bemyndigelse til at fastætte yderligere regler for kommunal og regional medfinansiering skal ses i lyset af, at der kan være behov for at sikre, at der også i yderområder er et marked for at etablere offentligt tilgængelige ladepunkter.

Udover at lovforslaget konkret giver kommuner og regioner mulighed for at fremme opstillingen af ladepunkter, fremgår det også af lovbemærkningerne, at kommuners og regioners hidtidige ret efter kommunalfuldmagts- og myndighedsfuldmagtsreglerne til at etablere ladestandepladser til eget brug – fx til opladning af hjemmeplejens elbiler – bevares, ligesom kommuner og regioner i medfør af disse regler fortsat har mulighed for at sælge overskudskapacitet til markedspris. Det beror dog på en konkret vurdering, når det skal afgøres, om betingelserne for salg af overskudskapacitet er opfyldt. 

ladestander el

Bech-Bruuns kommentar
Lovens vedtagelse er et stort skridt på vejen mod en grønnere transportsektor og giver en lang række muligheder henset til by- og trafikplanlægning. På samme vis skaber loven gode forudsætninger for tilskyndelse til etablering af ladestandere og dermed køb af elbiler. Det bliver således spændende at se, om formålet med loven bliver realiseret i tilstrækkeligt stort omfang.  

Tildelingen af retten til at opstille ladestandere skal ifølge loven ske på baggrund af et udbud og på markedsvilkår med det formål, at der sker en passende og hensigtsmæssig annoncering. Kommuner og regioner bør derfor – såfremt de ikke allerede har gjort det – afsøge markedet, så de offentlige forventninger kan indfries bedst muligt.