Danmarks første udbud af CO2-lagringstilladelser er åbnet fra den 15. august 2022 til den 1. oktober 2022.

Et bredt flertal i Folketinget besluttede i 2021 en samlet strategi for CO2-fangst og -lagring (Carbon Capture and Storage - CCS) i Danmark. CCS-strategien fastlægger en række centrale rammevilkår for CO2-lagring i Danmark med henblik på at understøtte udviklingen af CO2-fangst, -transport og -lagring i Danmark.

Udbuddet af tilladelser til efterforskning og lagring af CO2 er det første udbud, som giver mulighed for at anvende CCS-teknologien på dansk territorium. 

Udbudsform og vilkår
Udbuddet sker ved bekendtgørelse i overensstemmelse med undergrundslovens § 23 b, stk. 1, nr. 2.  Bekendtgørelse nr. 1165 af 11. august 2022 angiver det areal, der kan søges om tilladelser i, og en årlig ansøgningsperiode med en ansøgningsdato. 

Ansøgninger om tilladelser til efterforskning og lagring af CO2 kan årligt indsendes til Energistyrelsen i perioden 15. august til 1. oktober.

Det er området beliggende vest for 6° 15’ Ø og nord for 56° 00’ N i Nordsøen, der udbydes til efterforskning og lagring af CO2. Det er den nordlige del af det areal, som tidligere har været udbudt til olie- og gaslicenser.

Ansøger skal opfylde visse minimumskrav til teknisk og finansiel kapacitet til at drive geologisk lagring af CO2 for at komme i betragtning til en tilladelse. 

I en konkurrencesituation, hvor flere ansøgere ønsker tilladelse til efterforskning og lagring af CO2 i samme eller overlappende område, vil Energistyrelsen vurdere og sammenligne ansøgernes arbejdsprogrammer ud fra tre overordnede parametre: 1) dataindsamling, 2) tidsplan og 3) påviseligheden af konkrete lagringspotentialer i det ansøgte område.

De nærmere vilkår for udbuddet og dokumentationskravene til ansøgninger fremgår af Energistyrelsens invitationsskrivelse med tilhørende bilag, som er tilgængelig på Energistyrelsens hjemmeside her.

 
Skib_boreplatform

Tilladelsesregiment følger i udgangspunktet samme systematik som for olie- og gaslicenser  
En tilladelse til efterforskning og lagring af CO2 giver rettighedshaveren eneret til at injicere og lagre CO2 i undergrunden i et nærmere afgrænset område i Nordsøen. Tilladelsen er opdelt i to faser - en efterforskningsfase og en lagringsfase.

Tilladelse til efterforskning gives som udgangspunkt for en periode på seks år med mulighed for forlængelse. Hvis arbejdsprogrammet gennemføres på tilfredsstillende vis, har rettighedshaveren en fortrinsret til at få tilladelse til at foretage lagringsvirksomhed i op til 30 år (lagringsfasen).

Ifølge Energistyrelsens invitationsskrivelse vil det være muligt at opnå en tilladelse med meget kort eller ingen efterforskningsfase. Det forudsætter, at virksomheden kan levere en rapport med de vurderinger af CO2-lagringskomplekset, som ligger til grund for at konstatere, om den er velegnet til formålet, samt ansøgning om godkendelse af en plan for lagringsvirksomheden indeholdende bl.a. driftens tilrettelæggelse og anlæggene til brug for den. 
CO2-lagringstilladelserne kan afgrænses arealmæssigt og i dybden. Der er derfor mulighed for at ansøge om tilladelse i dybere- eller højere liggende lag under eller over andre CO2-lagringstilladelser.

Som en del af udbudsmaterialet har Energistyrelsen udarbejdet en standardtilladelse (modeltilladelse) og en standard Joint Operating Agreement (model JOA), som vi kender det fra olie- og gasudbuddene.

Nordsøfondens skal deltage på statens vegne i CO2-lagringstilladelser 
En politisk aftale fra den 21. juni 2022 om opfølgning på Danmarks CCS-strategi fastsætter, at staten skal indgå som medejer af tilladelser til alle danske CO2-lagre. Det statslige ejerskab skal varetages af Nordsøfonden, som har erfaringer med medejerskab af olie- og gaslicenser.

Aftalepartierne besluttede, at Nordsøfondens ejerandel fastsættes til 20 procent i det først udbud af CO2-lagringstilladelser. Den statslige ejerandel vil blive fastsat i forbindelse med udbud af lagringstilladelser og kan derfor ændres i forbindelse med senere udbud.

Erhvervsministeriet har den 1. juli 2022 sendt et udkast til lovforslag i høring om ændring af lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden. Lovforslaget skal muliggøre Nordsøfondens deltagelse i CO2-lagringstilladelser. Lovforslaget forventes at træde i kraft 1. januar 2023.

Samarbejdet mellem de private aktører og Nordsøfonden vil som i olie- og gaslicenser blive reguleret i en samarbejdsaftale (JOA), der forhandles mellem Nordsøfonden og de private selskaber, og som efterfølgende skal godkendes af Energistyrelsen.

Rådgivning om CO2-lagringstilladelser og udbudsvilkår
Bech-Bruun har rådgivet på flere teknologisk banebrydende projekter, herunder inden for CO2-fangst og CO2-lagring. 

Vi har en dyb indsigt i de regulatoriske forhold i CCS-værdikæden og en mangeårig erfaring med at rådgive danske og internationale selskaber om olie- og gasaktiviteter i Nordsøen, herunder med forberedelse af ansøgninger ved udbudsrunder. Vi kan derfor bistå selskaber i forbindelse med den første udbudsrunde og rådgive om de krav, ansøgere skal opfylde i forhold til undergrundsloven og udbudsvilkårene.

Bech-Bruun er blandt landets førende rådgivere inden for vedvarende energi. Vores specialister er internationalt anerkendte for deres store brancheviden og rådgiver om alle juridiske aspekter inden for energiområdet. Med årelang erfaring fra store forsyningsprojekter, komplekse transaktioner i sol- og vindindustrien og omfattende kontrakter har vi opnået en helt særlig markedsindsigt til gavn for vores klienters forretning. Og med en position helt i front på den grønne omstilling, herunder adskillige carbon capture-projekter, rådgiver vi vores klienter om fremtidens grønne løsninger.

Read in English here