Photo of Jakob Krogsøe Jakob Krogsøe Partner 72273343

Nedsat tinglysningsafgift ved omstruktureringer (udkast til styresignal).

Højesteret underkendte i dom af 2. februar 2021 (SKM2021.110H) hidtidig praksis om, at interessentskaber ikke kan foretage tilførsel af aktiver med nedsat afgift efter tinglysningsafgiftsloven (§ 6a).

Bech-Bruun repræsenterede under sagen By&Havn I/S, og sagen blev behandlet og procederet af advokat (H), partner Jakob Krogsøe.

Dommen ændrer anvendelsesområdet for § 6 a, idet den ændrer fortolkningen af, hvilke selskaber m.v., der kan tinglyse adkomstændringer vedrørende fast ejendom med nedsat afgift i forbindelse med fusion, spaltning, omdannelse og tilførsel af aktiver.

”Selskaber m.v.” i § 6 a, kan ikke afgrænses til bestemte selskabsformer, og Skattestyrelsen lægger i styresignalet (ikke endeligt endnu) op til, at alle typer af selskabs- og foreningsdannelser, herunder transparente selskaber, er omfattet af bestemmelsen.

Betingelsen er fortsat, at dispositionen/transaktionen indholdsmæssigt skal udgøre henholdsvis en fusion, spaltning, omdannelse eller tilførsel af aktiver. For fx tilførsel af aktiver (som i dommen) betyder det, at transaktionen skal opfylde de materielle betingelser for at kunne anses for ”tilførsel af aktiver”, dvs. at transaktionen indebærer overdragelse af en virksomhed (eller selvstændig del af en virksomhed) mod udelukkende vederlag i aktier/anparter. Et kontant vederlag vil – også fortsat – udelukke muligheden for nedsat afgift, fordi transaktionen da ikke vil opfylde betingelsen om at udgøre en ”tilførsel af aktiver”.

Når styresignalet endeligt vedtages, vil der være mulighed for genoptagelse tilbage til og med afgiftsperioden 2013. Anmodning om genoptagelse skal fremsættes senest 6 måneder efter offentliggørelsen af det endelige styresignal. Bech-Bruun følger op.

Hvis der er spørgsmål til fortolkningen af dommen eller mulighederne for genoptagelse, kan advokat (H), partner Jakob Krogsøe kontaktes.