Lovgivning, der skal gennemføre indtægtsloftet i Danmark, afventer politisk stillingtagen fra en kommende ny regering. Embedsværket er dog kommet med sine anbefalinger til de overordnede principper for den danske gennemførelse af indtægtsloftet.

Read in English here.

Medlemsstaterne skal i perioden 1. december 2022 til den 30. juni 2023 opkræve elproducenters realiserede markedsindtægter fra salg af elektricitet, der overstiger et loft på 180 EUR/MWh. Dette er fastsat i forordning 2022/1854/EU af 6. oktober 2022 om et nødindgreb for at imødegå høje energipriser.

Forordningen finder direkte anvendelse i medlemsstaterne, men indeholder en række fleksibilitetsmuligheder for den nationale gennemførelse af indtægtsloftet.

Når en ny regering tiltræder, vil regeringen skulle tage stilling til, hvordan indtægtsloftet skal gennemføres i Danmark. Myndighederne, herunder Energistyrelsen, har løbende været i dialog med brancheaktører om implementeringsprocessen i Danmark. Embedsværket har i den forbindelse tilkendegivet nogle principper, der bør gælde for den danske gennemførelse.

Vi opsummerer nedenfor embedsværkets forslag til principper for den danske gennemførelse af indtægtsloftet. Det understreges, at den konkrete gennemførelse af indtægtsloftet i Danmark afhænger af den politiske proces.

Indtægtsloftet

På baggrund af overordnede hensyn til forsyningssikkerheden i Danmark lægger embedsværket op til følgende principper for indtægtsloftet:

  • Indtægtsloftet skal gælde for 90 pct. af de markedsindtægter, der overstiger 180 EUR/MWh.
  • Indtægtsloftet skal gælde for alle salg ud af koncernen, herunder salg foretaget af et koncernforbundet selskab placeret i et andet land.
  • Realiserede markedsindtægter skal opgøres på månedsbasis. 
  • Der skal gælde et dynamisk fastsat indtægtsloft for biomasse- og oliebaseret elproduktion for at tage højde for fluktuerende brændsels- og kvotepriser.

Indtægter fra nedreguleringsbud og fra at stille reservekapacitet til rådighed vurderes ikke at være omfattet af indtægtsloftet som fastsat i forordningen.

Elmast
Undtagelser fra indtægtsloftet

Der er lagt op til, at elproduktion fra følgende anlæg undtages fra indtægtsloftet:

  • Anlæg omfattet af hvile i sig selv-regulering (regulering hvor eventuelle overskud tilbageføres til forbrugerne).
  • Hybridanlæg der kan producere elektricitet ved anvendelse af både grønne brændsler som biomasse eller biogas og fossile brændsler som stenkul eller gas. 

Det er i første omgang lagt op til, at mellemhandlere ikke skal være omfattet af indtægtsloftet.

Tilbagevirkende kraft

Den lovgivning, der skal gennemføre indtægtsloftet i Danmark, skal have virkning fra den 1. december 2022 i overensstemmelse med forordningens anvendelsesperiode, selvom denne dato er passeret, og lovgivningen formentlig først bliver vedtaget i 2023.

Energistyrelsen vil løbende opdatere om indtægtsloftet 

Energistyrelsen har på sin hjemmeside oprettet en side om indtægtsloft på elproduktion som løbende opdateres. 

Bech-Bruun følger processen for gennemførelse af indtægtsloftet i Danmark tæt.

Bech-Bruun er blandt landets førende rådgivere inden for vedvarende energi. Vores specialister er internationalt anerkendte for deres store brancheviden og rådgiver om alle juridiske aspekter inden for energiområdet. Med årelang erfaring fra store forsyningsprojekter, komplekse transaktioner i sol- og vindindustrien og omfattende kontrakter har vi opnået en helt særlig markedsindsigt til gavn for vores klienters forretning. Og med en position helt i front på den grønne omstilling, herunder adskillige carbon capture-projekter, rådgiver vi vores klienter om fremtidens grønne løsninger.