Erhvervsministeren har i et høringssvar til Folketingets Erhvervsudvalg tilkendegivet, hvem af lejer og udlejer der, efter regeringens vurdering, skal bære udgiften for en eventuel efterregulering af ejendomsskatterne, hvor ejendomsskatterne er indeholdt i huslejen, når de nye ejendomsvurderinger foreligger.

Mona Juul fra de Konservative har i et spørgsmål til erhvervsminister Simon Kollerup anmodet erhvervsministeren oplyse, hvorvidt erhvervslejelovens § 10, stk. 4, hjemler, at en udlejer kan varsle regulering af skatter og afgifter med tilbagevirkende kraft til den 1. januar 2022 (hvor de nye ejendomsskatter forventes at få virkning fra), når grundvurderingerne til brug for beregningen af dækningsafgiften først forventes at foreligge i 2024-2025, eller hvorvidt en sådan efterregulering overfor lejeren kræver en tilføjelse til eller ændring af erhvervslejelovens § 10, stk. 4.

Videre anmoder Mona Juul erhvervsministeren om at oplyse, hvorvidt erhvervsministeren vil tage initiativ til en sådan ændring af/tilføjelse til erhvervslejelovens § 10, stk. 4, såfremt det er erhvervsministerens vurdering, at erhvervslejelovens § 10, stk. 4, ikke indeholder en sådan hjemmel.

Erhvervslejelovens § 10, stk. 4 har følgende formulering:

”Lejeforhøjelsen kan gennemføres med 3 måneders varsel. Lejeforhøjelsen kan dog kræves med virkning fra det tidspunkt, udgiften er pålagt ejendommen, hvis kravet om lejeforhøjelse fremsættes senest 5 måneder efter dette tidspunkt.”

I sit svar har erhvervsministeren forelagt spørgsmålet for Erhvervsstyrelsen, der blandt andet oplyser, at det ikke er Erhvervsstyrelsen vurdering, at erhvervslejelovens § 10, stk. 4, hjemler udligning af leje-/skatte- og afgiftsforhøjelser mere end fem måneder tilbage i tid, og at udgifter og besparelser for perioden udover den femte måned vedrører udlejer, medmindre andet er aftalt i lejekontrakten.


lommeregner

Det er således Erhvervsstyrelsens vurdering, at det vil være i strid med erhvervslejelovens § 10, stk. 4, at opkræve udgiften hos lejer med virkning fra det tidspunkt, hvor udgiften pålægges ejendommen (1. januar 2022), hvis fristen på de fem måneder er overskredet, hvilket den allerede er i skrivende stund.

Udgiften udover den femte måned skal således efter Erhvervsstyrelsens vurdering afholdes af udlejer.

Erhvervsministeren anfører endvidere, at der aktuelt ikke er planer om en ændring af erhvervslejeloven, ligesom erhvervsministeren bemærker, at en sådan lovændring potentielt ville indebære en bebyrdende lovgivning for erhvervslejere med tilbagevirkende kraft i forhold til den nugældende retsstilling. 

Bech-Bruuns kommentar
Hvis lejekontrakten hjemler det, vil udlejer kunne gå længere tilbage end de fem måneder. Det må imidlertid antages, at kun få udlejere har forudset problemet og sørget for at få dette indeholdt i lejekontrakten.

I de lejeforhold, hvor skatter og afgifter opkræves via driftsregnskabet, vil udlejer ikke opleve det samme problem som beskrevet ovenfor, idet erhvervslejelovens § 10, herunder begrænsningen i stk. 4, ikke gælder for disse lejeforhold.

Se hele ministersvaret her.