Landsretten fandt på linje med boligrettens flertal, at udlejer ikke havde adgang til at ophæve en lejeaftale alene som følge af, at en af to lejere fraflyttede lejemålet.

To lejere lejede en lejlighed sammen. De stod begge på lejekontrakten og boede sammen i lejemålet. Det fremgik af lejekontrakten, at lejer var forpligtet til at tilmelde sig folkeregisteret og tilmelde sig forsyningsselskaber.

I 2018 skrev den ene lejer til udlejer, om hun kunne blive slettet fra lejekontrakten, da hun havde fået tilbudt en anden lejlighed. Udlejer afviste dette, og bemærkede, at lejerne måtte opsige lejemålet, hvis én af dem ønskede at fraflytte lejemålet. 

Til trods for udlejers afslag fraflyttede den ene lejer lejemålet i efteråret 2018, uden at udlejer fik meddelelse herom. 

I 2019 skrev den tilbageblevne lejer til udlejer, om udlejer kunne acceptere, at den anden lejer fraflyttede lejemålet. Udlejer afviste og bemærkede igen, at lejerne måtte opsige lejemålet, hvis én af dem ønskede at fraflytte lejemålet.

Udlejer ophævede på den baggrund lejemålet med henvisning til, at lejeren var fraflyttet i utide uden aftale med udlejeren (lejelovens § 182, stk. 1, nr. 4 (tidligere § 93, stk. 1, litra d)).

Afgørelse hos landsretten
Landsretten fandt, som boligrettens flertal, at bestemmelsen i lejelovens § 182, stk. 1, nr. 4 (tidligere § 93, stk. 1, litra d), hverken efter sin ordlyd eller forarbejder, giver udlejer adgang til at ophæve en lejeaftale alene som følge af, at en af flere lejere fraflytter lejemålet.

Landsretten bemærkede, at det ikke ved den indgåede lejeaftale eller i øvrigt forud for ophævelsen heraf med den fornødne klarhed er tilkendegivet over for lejerne, at det er en betingelse for opretholdelse af lejemålet, at det bebos af dem begge, således at den enes fraflytning af lejemålet kan berettige udlejer til at ophæve lejemålet som sket.

Landsretten tiltrådte derfor byrettens dom om, at ophævelsen af lejeaftalen ikke var berettiget. 

Dommen er optrykt i AFGR.2022-0918-5.

 

bygninger_lejligheder_by