I en nylig offentliggjort udtalelse fremlægger Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) de huller og usikkerheder, der gælder for den nuværende viden om cannabidiol (CBD) som ny fødevare. Europa-Kommissionen har fastslået, at CBD kan komme i betragtning som ny fødevare, og EFSA er i øjeblikket ved at gennemføre en risikovurdering af 19 ansøgninger. EFSA har imidlertid ved hjælp af disse risikovurderinger konstateret, at der på flere områder ikke er tilgængelige data, hvilket betyder, at man ikke kender eventuelle negative virkninger af CBD som ny fødevare. Som følge af den betydelige usikkerhedsfaktor er EFSA for nuværende ikke i stand til at fastsætte sikkerheden for CBD som ny fødevare.

Cannabidiol som en ny fødevare?
I kølvandet af dommen afsagt af den Europæiske Unions Domstol i sag C-663/18 i november 2020, hvoraf følger, at CBD ikke kunne anses for at være et narkotisk middel, har Europa-Kommissionen fastslået, at CBD kan komme i betragtning som ny fødevare, forudsat de øvrige betingelser for definition af levnedsmidler i henhold til Forordning nr. 178/2002 også bliver opfyldt.

19 ansøgninger afventer EFSA's afgørelse
Medio marts 2022 har Europa-Kommissionen modtaget flere end 150 ansøgninger om CBD som en ny fødevare, og 19 af disse ansøgninger risikovurderes i øjeblikket af EFSA. Størstedelen af disse ansøgninger omfatter CBD udvundet af hampplanter. En del ansøgninger omfatter dog også kemisk syntetiseret CBD.

En af ansøgningerne er indgivet helt tilbage i 2019, men med EFSA's nylige udtalelse forventes denne ansøgning sammen med de øvrige ansøgninger, der er indgivet, at kunne afvente en afgørelse inden for en overskuelig fremtid. I forbindelse med vurderingen af de data, der fremgår af ansøgningerne, er EFSA stødt på adskillige betydelige huller i de oplyste data, hvilket skaber usikkerhed med hensyn til sikkerheden ved CBD som ny fødevare. EFSA har derfor offentliggjort en udtalelse den 7. juni 2022, hvori man forklarer manglen på data og præsenterer en opsummering af den viden, man har om sikkerheden ved CBD som ny fødevare. 


pipette_medico

Sikkerhed kan ikke fastslås
I EFSA's udtalelse fremhæver man flere områder præget af huller i data og usikkerheder, som ligger til grund for konklusionen om, at sikkerheden ved CBD som ny fødevare ikke kan fastslås på nuværende tidspunkt. De områder, hvor der er betydelige huller i data, omfatter CBD's påvirkning af et menneskes metabolisme samt mulig dokumentation for levertoksitet. Et andet vigtigt område med huller i data er den interaktion, der sker mellem CBD og andre lægemidler som følge af almene metaboliske baner, der kunne påvirke CBD's kinetik. I deres udtalelse fremhæver EFSA flere områder med betydelige huller i data, der skaber usikkerhed med hensyn til sikkerheden ved CBD som ny fødevare.

For at CBD i sidste ende kan blive anset for at være et sikkert valg som ny fødevare, er det nødvendigt at ovennævnte huller i data udfyldes som en del af sikkerhedsvurderingen og godkendelsesprocessen. Til sidst i udtalelsen understreger EFSA, at det er ansøgernes opgave at tager sig af de huller i data og de usikkerheder, der er blevet fastlagt i udtalelsen, så der kan skabes et tilstrækkeligt grundlag for en sikkerhedsvurdering af CBD som ny fødevare.

Ansøgerne er således ansvarlige for, at disse huller i data bliver udfyldt, og indtil da man ikke forvente, at CBD vil blive anset for at være tilstrækkeligt sikkert til at udgøre en ny fødevare.

Læs udtalelsen i sin helhed her. Ønsker du at vide mere om CBD i fødevarer, er du velkommen til at kontakte Bech-Bruun team.