Photo of Camilla Søgaard Hudson Camilla Søgaard Hudson Senioradvokat 72273448

Voldgiftsinstituttet har revideret sine regler for behandling af voldgiftssager. Reglerne, der trådte i kraft den 13. april 2021, er udformet i overensstemmelse med standarderne i dansk og international voldgiftspraksis. Vi fremhæver her de mest centrale nye bestemmelser.

Øget digitalisering og fleksibilitet
De nye regler skal bl.a. sikre hurtig og effektiv kommunikation, idet udgangspunktet nu er, at skriftlig kommunikation i sagen skal ske via e-mail eller i anden elektronisk form.

Der er desuden indsat hjemmel til helt eller delvist at gennemføre mundtlig hovedforhandling ved brug af telekommunikation, hvis det findes forsvarligt og hensigtsmæssigt, og særlige grunde i øvrigt taler for det.

Voldgiftsinstituttet eller voldgiftsretten kan efter anmodning eller af egen drift forkorte en frist, som instituttet eller voldsgiftsretten har fastsat. Denne bestemmelse giver mulighed for at effektivisere sagens behandling.

De ændrede regler afspejler tidens tendens til øget digitalisering og er formentlig også et udslag af det behov for fleksibilitet, som er opstået under Corona-pandemien. Derudover bidrager ændringerne til at mindske forbruget af papir og transport som led i en grøn omstilling.

Øget gennemsigtighed og skærpet oplysningspligt
Der er indført en forpligtelse for parterne til at oplyse voldgiftsretten og de øvrige parter, hvis en tredjemand har påtaget sig at finansiere omkostninger i sagen og dermed har interesse i sagens udfald. Formålet med bestemmelsen er at mindske risikoen for inhabilitet blandt voldgiftsdommerne.

Parterne skal oplyse om ændringer i deres repræsentationsforhold. Derudover indeholder de nye regler hjemmel for instituttets formandskab til i særlige tilfælde at forhindre en ny partsrepræsentant i at indtræde i sagen, hvis dette kan give anledning til interessekonflikt for en af voldgiftsdommerne. Det er dog en forudsætning herfor, at ændringen i partsrepræsentationen ikke er rimeligt begrundet.

Med de nye regler er desuden indført udtrykkelig hjemmel til, at parterne kan begære edition. Voldgiftsretten kan således pålægge en part at fremlægge dokumenter eller andet bevismateriale af betydning for sagen, som er i den pågældende parts rådighed.

Sprog og takster
Efter de nye regler skal klageskriftet indgives på det sprog, som er anvendt i parternes voldgiftsaftale, medmindre andet er aftalt mellem parterne.

Voldgiftsinstituttet har i øvrigt forhøjet instituttets administrationsafgift og voldgiftsdommernes honorar. Begge dele fremgår i et separat takstblad på hjemmesiden og ikke i reglerne selv.

Sammenfattende udgør ændringerne i reglerne en ret gennemgribende revision, der får betydning for voldgiftssager, der er indledt den 13. april 2021 eller senere, medmindre andet er aftalt mellem parterne.