Bech-Bruun afholdte den 20. maj 2021 oplæg på Dansk Affaldsforenings årsmøde om opmærksomhedspunkter i forbindelse med en forestående liberalisering af affaldsforbrændingssektoren og forberedelsen til liberalisering.

Affaldsforbrændingssektoren står lige nu over for den mest omfattende reform af sektoren igennem tiden. En liberalisering og selskabsgørelse vil indebære væsentlige ændringer i forhold til den måde, som sektoren hidtil har været organiseret og drevet på.

Vi præsenterede i den forbindelse ni nedslagspunkter på væsentlige forhold, som den forestående liberalisering vil give anledning til at overveje for affaldselskaberne og deres kommunale ejere.

  • Liberalisering – kommer ulven?: Det er ikke første gang, at der tales om en forestående liberalisering af affaldsforbrændingssektoren. Meget tyder dog på, at det fra politisk side denne gang er et bredt funderet krav om, at liberaliseringen skal gennemføres.
  • Erfaringer fra andre sektorer: I både elsektoren og naturgassektoren har der været gennemført liberaliseringer, hvor kommunerne har fået lov til fortsat at varetage liberaliserede aktiviteter, dog med visse begrænsninger i forhold til tilknyttede opgaver. I begge tilfælde har liberaliseringen på sigt ført til en reduktion af den kommunale deltagelse.
  • Organisatoriske overvejelser: Stiftelsen af et kapitalselskab som ramme for affaldsforbrændingsanlæggets aktiviteter er ikke nødvendigvis i sig selv en kompliceret opgave. Den ændrede organisationsform giver imidlertid anledning til en lang række andre overvejelser om den fremadrettede organisering. Skal de kommunale fællesskaber (I/S’er) bevares som en art moderselskaber? Skal andet end affaldsforbrændingsaktiviteterne selskabsgøres? Hvorledes skal den fremadrettede governance struktur sammensættes? Og flere overvejelser endnu.
  • Finansiering og refinansiering: Liberalisering kan medføre et opgør med den hidtidige model for finansiering i sektoren gennem KommuneKredit. Efter den politiske aftale skal det afklares med EU-Kommissionen, om sektorens lån i KommuneKredit kan fortsætte efter en liberalisering. I tilfælde af krav til refinansiering kan dette få betydning for finansieringsomkostningerne i form af eventuelle højere renter, garantiprovision og eventuel realisering af swap-aftaler med negativ værdi.
  • Egenkapital: Ligesom i elsektoren kan en liberalisering give anledning til et opgør omkring ejerskabet til affaldselskabernes egenkapital, hvilket spørgsmål på affaldsområdet ikke hidtil har været afklaret.

 

  • Lige konkurrencevilkår: Den politiske aftale ligger op til, at der skal være lige konkurrencevilkår. Dette vil kræve væsentlige ændringer i forhold til den nuværende forsynings- og kommunalretlige regulering af sektoren. Indføres der restriktioner på de kommunale aktørers opgavevaretagelse, kan EU-retlige regler have betydning afhængig af sådanne restriktioners indhold og effekter.
  • Klimainitiativer: Navnlig fangst og lagring af CO2 (CCS) er en oplagt mulighed, hvorigennem affaldsforbrændingssektoren kan bidrage til opnåelsen af de politiske klimamålsætninger. Ved sammensætningen af de fremtidige rammevilkår er det vigtigt, at der skabes en reguleringsramme, der muliggør affaldsforbrændingssektorens langsigtede involvering i CCS-projekter.
  • Strategiske overvejelser: En forestående liberalisering vil give anledning for affaldsselskaberne til strategiske overvejelser om, hvordan selskaberne positionerer sig optimalt til en kommende markedsgørelse. Overvejelser om samnmenlægning, strategisk samarbejde og andre tiltag kan være relevante at overveje.
  • Forberedelser: Selvom vi ikke endnu kender modellen for en liberalisering, er der allerede visse generelle effekter af en liberalisering, som kan forudses. Det er vigtigt, at selskaberne allerede nu gør sig overvejelser om eventuelle forberedelser. Håndtering af en liberalisering og selskabsgørelse vil nemlig samtidig være meget ressourcekrævende og kan medføre, at der ikke bliver foretaget de strategiske skridt, som kan sikre en bedre positionering i forbindelse med en markedsgørelse.

Kontakt Bech-Bruuns brancheteam
Bech-Bruun følger udviklingen af de fremtidige rammer for en liberaliseret affaldsforbrændingssektor tæt med henblik på at kunne yde den bedste rådgivning til vores klienter i branchen.

Kontakt gerne et medlem af Bech-Bruuns brancheteam for affaldsforbrændingssektoren for en drøftelse af, hvilke overvejelser den kommende liberalisering af affaldssektoren kan give anledning til for jeres virksomhed.