Udlejer varslede adgang med henblik på at besigtige og gennemgå installationer samt foretage 3D-registrering af lejemålet.

Udlejer varslede adgang efter Erhvervslejelovens § 25 og subsidiært efter Erhvervslejelovens § 27 vedrørende besigtigelsen og gennemgangen af brandinstallationerne. Udlejer varslede adgang efter Erhvervslejelovens § 27 med henblik på udarbejdelse af 3D-registreingen af lejemålet.

I sagen var parterne enige om, at der skulle ske en vis vedligeholdelse af de pågældende installationer, men der var ikke enighed om omfanget heraf samt hvem vedligeholdelsesforpligtelsen påhvilede.

Fogedretten nægtede sagen fremme.

Landsretten fandt ligesom fogedretten vedrørende varslingen om adgang med på henblik på en 3D-registrering af lejemålet, at der ikke var tale om arbejder omfattet af Erhvervslejelovens § 27.

Landsretten fandt modsat fogedretten, at varslingen om adgang til nævnte installationer var begrundet i konstaterede og konkrete forhold, hvorfor forholdene krævede, at udlejer fik adgang til lejemålet med henblik på at besigtige installationerne, jf. Erhvervslejelovens § 25. 

nye_bygninger_bechbruun

Kommentar
Forskellen mellem sagen for fogedretten og landsretten skal formentlig findes i, at der i landsretten blev fremlagt dokumentation i form af fotos for, at ventilationsanlægget ikke var renset og en inspektionsrapport, som viste, at lejer ikke havde opfyldt drifts- og vedligeholdelsesforpligtelsen af brandventilationsanlægget.

Sagen blev for såvel fogedretten som landsretten behandlet af partner i Bech-Bruun Jesper Bøge Pedersen.

Dommen er optrykt i Tidsskrift for Bygge- og Boligret (T:BB 2021.1246 Ø).