Photo of Jakob Østervang Jakob Østervang Partner 72273524

Der er sket en kraftig opbremsning i indgåelsen af nye nettilslutningsaftaler, efter forligspartierne bag klimaaftalen i juni 2020 varslede nye regler om producentbetaling for nettilslutning fra den 1. januar 2023. Forsyningstilsynet har nu godkendt en ny standard nettilslutningsaftale, som imidlertid ikke løser problemet for VE-producenter, da de nye regler fra den 1. januar 2023 fortsat er ukendte. VE-producenter er dermed fortsat fanget i et juridisk vakuum, hvor de reelt ikke kan indgå nettilslutningsaftaler for nye projekter.

I klimaaftalen for energi og industri mv. af 22. juni 2020 (”Klimaaftalen”) er det varslet, at VE-producenter fra den 1. januar 2023 skal betale et geografisk differentieret tilslutningsbidrag og indfødningstariffer på både distributions- og transmissionsnettet. 

Dermed afskaffes udligningsordningen, som hidtil har sørget for at fordele tilslutningsomkostningerne på netselskaberne i hele Danmark, uanset hvor i landet der opstilles VE-anlæg. 

Baggrunden er et politisk ønske om, at VE-producenterne fremover skal afholde en større del af omkostningerne i forbindelse med nettilslutning. Dette skal styrke VE-producenternes incitament til at koble sig til nettet i de geografiske områder, hvor det giver anledning til færrest omkostninger til netudbygning og -forstærkning.

Overgangsordning i 2022
Klimaftalen indeholder en overgangsordning som sikrer, at staten kompenserer netselskaberne for omkostninger til nettilslutning i 2022 (”Overgangsordningen”). Dette skyldes at udligningsordningen (som følge af afskaffelsen af PSO-systemet) afskaffes den 1. januar 2022, mens de nye regler om producentbetaling først skal træde i kraft den 1. januar 2023. 

Energistyrelsen har fremlagt en forventet model i perioden for Overgangsordningen (betinget af vedtagelse af de relevante love og bekendtgørelser): 

  • Netselskaberne kan på vegne af elkunderne anmode Energistyrelsen om kompensation for omkostninger til nettilslutning. 
  • Netselskaberne skal godtgøre, at omkostningerne uden kompensationen ville være blevet opkrævet hos elkunderne i de hidtil gældende tariffer. 
  • Omkostningerne kompenseres over en konto, der forventes bevilliget på finansloven for 2022. 

VE-opstillerne skal under Overgangsordningen (som før den 1. januar 2022) alene afholde omkostningerne frem til tilslutningspunktet.

Overgangsordningen gælder kun for nettilslutningsaftaler, hvor omkostningerne til nettilslutning er afholdt inden den 1. november 2022 og nettilslutning sker senest den 31. december 2022. 

Fra den 1. januar 2023
Hvis projekterne først kan tilsluttes efter den 1. januar 2023, skal producenterne betale et tilslutningsbidrag til netselskaberne. Prisen er ukendt indtil lovgrundlaget og implementeringen heraf er på plads.

Energistyrelsen har fremlagt en implementeringsplan, hvoraf fremgår, at ministeren forventes at fremsætte de nødvendige lovforslag for Folketinget i oktober 2021.

Disse lovforslag er alene ændringer i rammelovgivningen (herunder elforsyningsloven og VE-loven). Det er herefter op til branchen – i praksis Dansk Energi og Energinet - at udvikle den nye tarifmetode, der skal omfatte nettilslutningsbidraget. 

Tarifmetoden skal herefter godkendes af Forsyningstilsynet. Branchen har oplyst til Energistyrelsen, at arbejdet med tarifmodellen forventes at kunne være tilendebragt i løbet af 2022, med henblik på, at netselskaberne kan anvende den nye tarifmetode fra den 1. januar 2023. 

Hvad er de nuværende muligheder for at indgå nye nettilslutningsaftaler?
De vilkår og betingelser, som netselskaberne bruger skal godkendes af Forsyningstilsynet, og eftersom Dansk Energis standardiserede vejledning for nettilslutningsaftale fungerer som markedsstandard i branchen, skal denne også godkendes af Forsyningstilsynet i medfør af elforsyningslovens § 73b. 

Forsyningstilsynet godkendte den 24. marts 2021 Dansk Energis nye standard nettilslutningsaftale, der indeholder en ny klausul om, at aftalens parter er enige om, at aftalen skal ændres, når Folketinget har vedtaget de nødvendige love, og Forsyningstilsynet har godkendt den nye tarifmetode, så aftalen skal implementere det nye tilslutningsbidrag.

Forsyningstilsynets godkendelse af nettilslutningsaftalen er tidsbegrænset til den 1. januar 2023, hvorefter der skal anmeldes og godkendes en ny nettilslutningsaftale, som tager højde for de nye regler.

Solceller_Bech-Bruun

Hvad bliver prisen for tilslutningsbidraget?
Klimaaftalen fra juni 2020 blev indgået på baggrund af en tarifanalyse fra juni 2020 udarbejdet af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, som anbefalede indførelsen af geografisk differentierede tilslutningsbidrag og indfødningstariffer.

Tilslutningsbidraget er en engangsbetaling, som VE-producenterne skal betale til netselskabet, mens indfødningstariffen er en løbende omkostning, som beregnes med et antal øre pr. kWh. 

Det fremgår af tarifanalysen, at indfødningstariffen skal beregnes, så den dækker omkostninger til ”løbende nettab, samt drift og vedligehold”.

Tilslutningsbidraget skal beregnes sådan, at det dækker de kapacitetsomkostninger, som nettilslutningen giver anledning til. Dette omfatter ifølge tarifanalysen omkostninger til ”den nødvendige kapacitet i det bagvedliggende net”, men de konkrete omkostninger er ikke nærmere specificeret. 

Tarifanalysen lægger som udgangspunkt op til et omkostningsægte tilslutningsbidrag, men nævner samtidig at tilslutningsbidraget fx kan indrettes på samme måde som det eksisterende tilslutningsbidrag for forbrugere på DSO-niveau tilsluttet 50 kV og 10 kV nettet, så det ikke nødvendigvis afspejler de faktiske omkostninger til de bagvedliggende netudbygninger én-til-én. Dermed reduceres problematikken om, at én ny tilslutning risikerer at afstedkomme en stor netudbygning og dermed et uforholdsmæssigt stort tlislutningsbidrag.

Baseret på dette kan det fx tænkes, at tilslutningsbidraget skal udregnes ud fra en økonomisk model, der inddrager gennemsnitsprisen for at etablere det relevante net, samt den konkrete belastning af nettet som hidrører fra VE-producenten. Tarifanalysen anbefaler, at tilslutningsbidraget bliver geografisk differentieret, således at der fx kan etableres forskellige tariferingszoner, som gør det muligt at indføre en øget indfødningstarif kombineret med et tilslutningsbidrag i områder med et stort produktionsoverskud, og en lav eller ingen indfødningstarif kombineret med et lavt eller intet tilslutningsbidrag i områder, der ikke har et stort produktionsoverskud. 

Ifølge analysen vil dette forventeligt medføre, at betalingen er lav i de områder, hvor produktionen ikke er dimensionerende for nettet. De økonomiske konsekvenser vil derfor være begrænset for de anlæg, der placerer sig hensigtsmæssige steder i nettet.

VE-producenterne skal herudover - som hidtil - betale de direkte tilslutningsomkostninger, dvs. omkostningerne i det interne net frem til et tilslutningspunkt i DSO/TSO-nettet.

Rambøll har udarbejdet en rapport for Wind Denmark, der viser at forslaget vil medføre en omkostningsstigning for VE-anlæg, der tilsluttes distributionsnettet, på mindst 150 procent. Der er dog væsentlige usikkerhedsmomenter i beregningen, herunder er det en forudsætning, at 60 procent af de nye sol- og landvindprojekter tilsluttes distributionsnettet, mens 40 procent tilsluttes transmissionsnettet.

Dansk Energi er i gang med at udarbejde en model for tilslutningsbidraget i et forsøg på at skabe transparens om de forventede priser. Denne model er dog i sagens natur med det forbehold, at den nødvendige lovgivning ikke er på plads.

Bech-Bruuns kommentarer
Nettilslutning udgør en væsentlig andel af budgettet for de samlede omkostninger til VE-projekter i Danmark.

Overgangsordningen har skabt klarhed for projekter, hvor omkostningerne afholdes inden den 1. november 2022 og nettilslutning sker senest den 31. december 2022. 

De økonomiske og kontraktuelle vilkår for VE-projekter med nettilslutning efter den 1. januar 2023 er til gengæld fortsat uafklarede. 

Forsyningstilsynets tilkendegivelse har ikke skabt yderligere klarhed for VE-producenterne. Med Forsyningstilsynets godkendelse kan netselskaberne nu formelt set indgå aftaler med VE-producenter om nettilslutning for perioden efter Overgangsordningen. De nye nettilslutningsaftaler løser imidlertid ikke problemet for VE-producenterne, da det blot aftales, at ændre aftalen og implementere det nye tilslutningsbidrag, hvis størrelse er ukendt. 

Den eneste mulighed for VE-producenter for at indgå nettilslutningsaftaler med økonomisk sikkerhed er dermed for projekter, hvor de kan være sikre på, at der sker nettilslutning senest den 31. december 2022.

Realiteten er dermed, at VE-producenter kun kender de økonomiske og kontraktuelle vilkår for nettilslutning af nye projekter som nettilsluttes senest den 31. december 2022. 

Dette er en uholdbar situation set i lyset af den lange tidshorisont for udvikling af denne type projekter. VE-producenter arbejder typisk med en tidshorisont på 3-5 år på udviklingsprojekter, og har derfor brug for regulatorisk transparens over mindst den samme tidshorisont. Mange af de projekter, der udvikles nu, vil først være klar til nettilslutning i 2023 eller senere, hvor VE-producenterne ikke ved, hvad nettilslutningen kommer til at koste. Dette gør det i praksis umuligt at beregne økonomien i fremtidige VE-projekter.

Flere VE-producenter har allerede tilkendegivet, at de forventer, at de nye regler vil medføre, at der er VE-projekter, der må droppes eller udskydes, og det må ligeledes forventes, at VE-producenter vil afstå fra at indgå nye nettilslutningsaftaler, indtil der kommer klarhed over det økonomiske og kontraktuelle grundlag.

Den store uklarhed må dermed - alt andet lige - også forventes at få betydning for VE-producenternes deltagelse i de to kommende teknologineutrale udbud i 2021, hvor VE-producenterne skal afgive bud uden kendskab til de økonomiske vilkår for nettilslutning, som projekterne vil skulle realiseres under.

Tidshorisonten for afklaring af problemerne er ligeledes bekymrende. Afklaring kan ikke forventes med rammelovgivningen i oktober 2021, men først når branchen får vedtaget en ny tarifmodel, hvilket Energistyrelsen forventer vil ske i løbet af 2022. Den nye tarifmodel skal herefter godkendes i Forsyningstilsynet, som kan have sagsbehandlingstider på mere end ni måneder i de komplekse sager.

VE-producenter kigger dermed ind i en tidsplan, hvor der først vil være klarhed om tilslutningsbidraget i løbet af 2022, og – realistisk set – først tæt op til den 1. januar 2023, hvor de nye regler skal træde i kraft.