Photo of Johannes Grove Nielsen Johannes Grove Nielsen Partner 72273377

Sø- og Handelsretten har afsagt kendelse om, at der kun var grundlag for at tilkende delvise sagsomkostninger til sagsøger, da sagens parter valgte at hæve sagen. Sø- og Handelsretten udtalte, at sagsøgeren måtte sidestilles med at have fået delvist medhold, da sagsøgeren havde haft en rimelig grund til at anlægge og i et vist omfang videreføre forbudssagen.

I oktober 2019 indledte A en forbudssag mod B vedrørende produktion og salg af produkter med sprøjtetørrede humane mælke-oligosaccharider (”HMO”), da A hævdede, at dette var i strid med A’s enerettigheder, som havde opnået patentlignende beskyttelse gennem en dansk brugsmodel.

Undervejs i sagen hævede A sagen efter oplysninger fra B om, at B hverken importerede, fremstillede eller udbød produkter, der kunne krænke A’s rettigheder, og at B ikke havde aktuelle planer herom. 

Parterne overlod det imidlertid til retten at fordele sagens omkostninger. I den forbindelse påstod begge parter sig tilkendt dækning som den vindende part.

Sø- og Handelsrettens kendelse
Sø- og Handelsretten fandt, at hverken A eller B kunne betragtes som den vindende part, da B’s proceserklæring kun i et vist omfang var i overensstemmelse med A’s nedlagte påstande i forbudssagen. Derfor fandt retten, at der ikke var grundlag for, at den ene af parterne kunne tilkendes fulde sagsomkostninger.

Derimod fandt retten, at det måtte anses for overvejende sandsynligt, at B i meget nær fremtid ville påbegynde fremstilling af sprøjtetørrede produkter, som ville krænke A’s brugsmodel, da B bl.a. havde oplyst overfor A, at B fandt A’s brugsmodel for ugyldig. A kunne derfor sidestilles med at have fået delvist medhold i sagen og blev som følge heraf tilkendt de delvise sagsomkostninger.

Bech-Bruuns kommentar
Kendelsen illustrerer, hvordan retten afgør spørgsmålet om fordelingen af sagsomkostninger, når ingen af parterne kan betragtes som at have fået fuldt ud medhold i forbindelse med, at sagen bliver hævet. Fordeling af de delvise sagsomkostninger under sådanne omstændigheder vil afhænge af, om en part har haft rimelig grund til at anlægge og videreføre sagen, indtil det tidspunkt, hvor parten vælger at hæve sagen. En saglig grund til at anlægge sagen kan således være under omstændigheder, hvor en modpart ikke vil afgive en ”ikke-anvendelseserklæring” trods sagsøgerens opfodring hertil.